Diagnoza i terapia pedagogiczna

Program studiów przewiduje poznawanie klasycznych i alternatywnych metod i technik terapii pedagogicznej, narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oraz treści z zakresu metodyki prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dyskalkulią). Studia przygotowują do pracy na stanowisku pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną oraz nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Cel studiów

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Adresaci 

 • absolwenci studiów licencjackich i/lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym chcący poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi o różnej etiologii
 • nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, psychologowie i pedagodzy szkolni zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • pojęć, celów, zadań, zasad, przedmiotu i podmiotu oddziaływań terapii pedagogicznej
 • podstaw pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • diagnozy trudności w uczeniu się i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • metod terapeutycznych stosowanych w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • tworzenia własnego warsztatu pracy terapeuty oraz współpracy z rodzicami, nauczycielami i nauczycielami specjalistami.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • prowadzenia diagnozy pedagogicznej oraz tworzenia dokumentacji diagnostycznej dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • organizowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć z zakresu terapii pedagogicznej
 • projektowania procesu wsparcia dziecka lub ucznia, rodziców lub opiekunów i nauczycieli pracujących z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • planowania i realizowania działań profilaktycznych zapobiegających trudnościom w uczeniu się.

Kwalifikacje

 • studia przygotowują do pracy na stanowisku pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną oraz 
 • nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i innych placówkach.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33590 zł1260 zł660 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33590 zł1260 zł660 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Czas trwania

3 semestry  

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub innym kierunku humanistycznym i społecznym
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Teresa Lewandowska – Kidoń 
 • specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej
 • pracownicy naukowi podejmujący w swoich publikacjach zagadnienie specyficznych trudności w uczeniu się
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej