Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Założenia programowe studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego), tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia. Absolwenci zyskują oni możliwość pracy w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, warsztatach terapii zajęciowej. Studia pozwalają na podjęcie pracy zarówno z osobami z lekką, jak i głębszą niepełnosprawnością.

Cel studiów 

 • uzyskanie przez słuchacza kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • przygotowanie do identyfikowania i diagnozowania potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, a także planowania i realizowania zajęć wspierających rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • nabycie kompetencji do udzielania pomocy, wspierania, rewalidacji i modelowania zachowań osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci 

 • absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym 
 • pedagodzy specjalni, pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, wychowawcy, psycholodzy chcący uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:  

 • rozwoju człowieka na przestrzeni życia, 
 • zaburzeń w rozwoju,  
 • niepełnosprawności intelektualnej, 
 • aspektów medycznych niepełnosprawności, 
 • wspierania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym,  
 • metod diagnozowania uczniów,  
 • metod oddziaływań rewalidacyjnych. 

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:  

 • diagnozowania uczniów, 
 • sporządzania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 
 •  wspierania ucznia w rozwoju, 
 •  pracy metodami wspierającymi dzieci i dorosłych. 

Kwalifikacje 

Studia przygotowują do pracy w charakterze:   

 • nauczyciela prowadzenia przedmiotu/zajęć– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami dla danego typu szkoły – w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, 
 • nauczyciela wspomagającego – we wszystkich typach szkół, przedszkolach, 
 • nauczyciela rewalidacji – we wszystkich typach szkół, 
 • terapeuty zajęciowego, 
 • członka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
 • specjalisty do spraw osób z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodkach pomocy społecznej, służbie zdrowia. 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32690 zł960 zł515 zł

Czas trwania

3 semestry – 450 godzin plus 180 godzin praktyk pedagogicznych 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie uprawnień do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Paulina Broża 
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni  
 • zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem, pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej