Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Cel studiów

 • uzyskanie przez słuchacza kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • przygotowanie do identyfikowania i diagnozowania potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, a także planowania i realizowania zajęć wspierających rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • nabycie kompetencji do udzielania pomocy, wspierania, rewalidacji i modelowania zachowań osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym 
 • pedagodzy specjalni, pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, wychowawcy, psycholodzy chcący uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 

Sylwetka absolwenta

 Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju człowieka na przestrzeni życia, 
 • zaburzeń w rozwoju,  
 • niepełnosprawności intelektualnej, 
 • aspektów medycznych niepełnosprawności, 
 •  wspierania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym,  
 • metod diagnozowania uczniów,  
 • metod oddziaływań rewalidacyjnych. 

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:  

 • diagnozowania uczniów, 
 • sporządzania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 
 •  wspierania ucznia w rozwoju, 
 •  pracy metodami wspierającymi dzieci i dorosłych. 

Kwalifikacje  

Studia przygotowują do pracy w charakterze:   

 • nauczyciela prowadzenia przedmiotu/zajęć– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami dla danego typu szkoły – w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, 
 • nauczyciela wspomagającego – we wszystkich typach szkół, przedszkolach, 
 • nauczyciela rewalidacji – we wszystkich typach szkół, 
 • terapeuty zajęciowego, 
 • członka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
 • specjalisty do spraw osób z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodkach pomocy społecznej, służbie zdrowia. 

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33090 zł1100 zł580 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3090 zł1100 zł580 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3090 zł1100 zł580 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33090 zł1100 zł580 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
32990 zł1060 zł560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł 560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Czas trwania

3 semestry – 450 godzin plus 180 godzin praktyk pedagogicznych 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie uprawnień do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Paulina Broża 
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni  
 • zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem, pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej