Integracja sensoryczna

Absolwent uzyska kwalifikacje w zakresie terapii sensorycznej oraz ruchowej, m.in. do prowadzenia Integracji Sensorycznej  oraz innych o charakterze terapeutycznym, w tym także w obszarze  wczesnego wspomagania rozwoju, jak również zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Daje to możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dziecku, także o zaburzonym rozwoju, np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne, w których prowadzona jest terapia SI.

Cel studiów

 • zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy jako terapeuta SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach pedagogiczno-psychologicznych (prowadzonych również przez NFZ), specjalistycznych, organizacjach pozarządowych
 • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju sensomotorycznym, a także poradnictwa na ich rzecz
 • zapoznanie się z zasadami  terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnej terapii. 

Adresaci

 • fizjoterapeuci
 • nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych:

 • zostanie wyposażony w kompetencje pozwalające na inicjowanie i  planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłowej
 • będzie potrafił dokonywać diagnozy, konstruować programy terapeutyczne i realizować je w pracy z dziećmi
 • będzie wyposażony w kompetencje w zakresie znajomości procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych udzielania skutecznej pomocy
 • uzyska kwalifikacje w zakresie terapii sensorycznej oraz ruchowej, m.in. do prowadzenia Integracji Sensorycznej oraz innych o charakterze terapeutycznym
 • będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dziecku, także o zaburzonym rozwoju, np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne, w których prowadzona jest terapia SI. 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
37490 zł2560 zł1315 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat1/6 rat
37490 zł2560 zł1315 zł

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin plus 50 godzin praktyk  

Wymagania stawiane kandydatom  

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Kadra 

 • Kierownik studiów: Mgr Ewa Bartelmus, dr Aneta Gutowska
 • osoby prowadzące działalność naukową i naukowo wdrożeniową
 • praktycy, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie terapeutyczne – profesjonalni i pełni empatii.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej