Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Uczelnia Korczaka od 25 lat przygotowuje do wykonywania zawodów potrzebnych społeczeństwu. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów – praktyków i wykwalifikowanych pracowników naukowych. Program studiów oparty jest na tutoringu, mentoringu i coachingu. Jako jedni z nielicznych wprowadziliśmy trening interpersonalny, jako podstawowy element studiów Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Cel studiów

 • nabycie przez studentów wiedzy z obszarów psychologii kryzysu, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną pracę z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.

Adresaci

 • absolwenci m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego, socjologii, prawa
 • osoby pracujące w systemie pomocy społecznej i oświaty
 • pracownicy organizacji pozarządowych
 • funkcjonariusze policji, kuratorzy, przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • osoby, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w kryzysie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • psychologicznych mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie
 • form i zasad skutecznego pomagania osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie
 • prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • zagadnień psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • procedury „Niebieskiej Karty” i pracy zespołów interdyscyplinarnych
 • profilaktyki przemocy w rodzinie.

Absolwent będzie posiadał umiejętności praktyczne z zakresu:

 • diagnozy przemocy w rodzinie
 • udzielania pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie
 • budowania pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie
 • podejmowania działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 • pracy z osobą w kryzysie zagrożenia życia
 • prowadzenia interwencji kryzysowej
 • współpracy interdyscyplinarnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Kwalifikacje

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w takich instytucjach jak: 

 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • punkty interwencji kryzysowej
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • punkty konsultacyjno-informacyjne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
 • zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłaty

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33190 zł1130 zł600 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
33090 zł1100 zł580 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

3 semestry

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej na poziomie studiów I-go stopnia
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Olga Zduńczyk
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni
 • wysoko wyspecjalizowani praktycy z doświadczeniem w pracy w obszarach interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej