Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna

W trakcie studiów słuchacz zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych utrudniających dzieciom uczenie się, a także z zakresu zaburzeń artykulacji oraz wyposażenie zostaje w warsztat diagnostyczny. Studia gwarantują praktyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem lub uczniem wymagającym stosowania specjalistycznych metod i form pracy. Zawarte w programie elementy socjoterapii umożliwią absolwentowi pracę z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem.

Cel studiów

 • zdobycie  wiedzy i umiejętności – kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci

 • absolwenci studiów I lub II stopnia w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii,  nauk o rodzinie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • teoretycznych podstaw  terapii pedagogicznej i socjoterapii
 • diagnostyki psychologiczno – pedagogicznej
 • prawnych podstaw funkcjonowania placówek oświatowych i wychowawczo – terapeutycznych.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • komunikacji społecznej opartej na idei podmiotowości
 • diagnozowania problemów w zakresie dysfunkcji rozwojowych oraz zagrożeń funkcjonowania środowisk
 • planowania i organizowania indywidualnych oddziaływań terapeutycznych
 • doboru form i metod pracy korekcyjno – kompensacyjnej do indywidualnych, specyficznych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, a także ich rodzin
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji procesu terapeutycznego
 • podejmowania działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się.

Kwalifikacje

 • absolwent posiada kwalifikacje do pracy  dzieckiem lub uczniem z zaburzeniami lub mikrodefektami rozwojowymi,  wymagającymi  działań korekcyjno – kompensacyjnych
 • zawarte w programie elementy socjoterapii umożliwią absolwentowi pracę z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł1130 zł600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33190 zł1130 zł 600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
33190 zł1130 zł600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 3190 zł1130 zł 600 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł560 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32990 zł1060 zł560 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

3 semestry

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie.

Kadra

 • Kierownik studiów: dr Katarzyna Gabryś
 • nauczyciele akademiccy – specjaliści w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej, posiadający w tej dziedzinie dorobek naukowy, a jednocześnie bogate doświadczenie w pracy z dzieckiem i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej