Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia są adresowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo wczesnym etapie życia),  zapoznanie się z zasadami  terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności  i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach, (prowadzonych również przez NFZ) pedagogiczno-psychologicznych, specjalistycznych, organizacjach pozarządowych.

Cel studiów

 • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz
 • zapoznanie z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju.

Adresaci

 • nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych 
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni 
 • psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 
 • wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych 
 • nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych
 • fizjoterapeuci posiadający przygotowanie pedagogiczne. 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów:

 • będzie posiadał wiedzę w zakresie nauk społecznych i medycznych, niezbędną w  pracy pedagoga i  terapeuty, a także podstawowych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną
 • będzie wiedział jak wspierać rozwój – autorehabilitację osób o zaburzonym rozwoju lub z niepełnosprawnością
 • będzie znał regulacje prawne dotyczące  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • będzie potrafił prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju
 • będzie wiedział, jak organizować warunki zewnętrzne  w środowisku otaczającym dziecko, tak aby stymulowały  one procesy rozwojowe
 • będzie potrafił diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać  jego specjalne potrzeby edukacyjne oraz udzielać pedagogicznego wsparcia dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka
 • będzie potrafił stosować wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej; organizować i współuczestniczyć w udzielaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki.

Kwalifikacje

 • absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskując  uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
34490 zł1560 zł810 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania 

3 semestry 

Lokalizacja

Katowice

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat)
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Anna Zasada – Chorab
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni 
 • zespół ekspertów, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach  zarówno w kraju, jak i za granicą 
 • praktycy z wieloletnim doświadczeniem,pracujący na co dzień z osobami z niepełnosprawnością w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach terapeutycznych. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej