Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne to program dający kwalifikacje pedagogiczne, przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcieliby realizować swe zawodowe cele w szkole, a nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Program studiów został przygotowany zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli . Szczegółowy program został oparty natomiast o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i w całości spełnia wymagania przygotowania pedagogicznego.

Cel studiów

zdobycie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela, a także we wszystkich zawodach, w których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne określone w przepisach oświatowych. 

Adresaci 

absolwenci studiów kierunkowych I i II stopnia, którzy potrzebują przygotowania pedagogicznego wymaganego przepisami oświatowymi.  

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstaw pedagogiki 
 • pedagogicznych koncepcji rozwoju i oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych 
 • filozoficzno-aksjologicznych podstaw pedagogiki 
 • psychologii, w tym psychologii rozwoju i wychowania 
 • dydaktyki 
 • społecznych i kulturowych uwarunkowań pracy nauczyciela 
 • systemu oświaty 
 • podstawy programowej nauczanego przedmiotu 

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu: 

 • projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego 
 • tworzeniem i monitorowaniem środowiska edukacyjnego 
 • diagnozy pedagogicznej i dobory form i środków oddziaływań w zależności od potrzeb ucznia 
 • nowoczesnych form nauczania, w tym wykorzystujących technologie cyfrowe 
 • podstawowej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • sprawnym posługiwaniem się aparatem mowy 
 • pracą z uczniami z wielu kultur 
 • przygotowaniem i ewaluacją programu kształcenia 

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Kwalifikacje  

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 1575/2017). Program jest przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów przygotowania do zawodu nauczyciela (Dz. U. 1450/2019).  

Opłaty

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł
Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin plus 150 godzin praktyk pedagogicznych 

Wymagania stawiane kandydatom  

Ukończenie studiów I lub II stopnia zgodnych z kierunkiem nauczania.  

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Adam Gogacz 
 • Kadra składa się z osób prowadzących działalność naukową i naukowo – wdrożeniową, ale też z praktyków, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie w środowisku edukacyjnym.  
 • Jest profesjonalna, ale też pełna pedagogicznej empatii. Składa się osób powołanych do posłannictwa pedagogicznego. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej