Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, w instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWR.

Cel studiów

 • poznanie organizacji i prowadzenia procesu szeroko zakrojonej diagnozy funkcjonalnej mającej na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości i potrzeb małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi / niepełnosprawnością
 • poznanie zaburzeń charakterystycznych dla poszczególnych niepełnosprawności małego dziecka
 • poznanie metod terapeutycznych i form pracy terapeutycznej z dzieckiem
 • poznanie zajęć terapeutycznych prowadzonych zgodnie z programami, potrzebami i możliwościami dziecka
 • poznanie zasad prowadzenia porad i konsultacji dla  rodziców i opiekunów małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • poznanie zasad wspierania rodziny w przygotowaniu i stworzeniu odpowiednich warunków wspierających rozwój dziecka
 • poznanie zasad współpracy z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, konsultując potrzeby dziecka i wdrażanie zaleceń do programu
 • poznanie zasad i narzędzi do oceny postępów dziecka, dokonując ewaluacji programów na bieżąco zgodnie z potrzebami dziecka i priorytetami rodziny
 • poznanie zasad organizowania procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

Adresaci

 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, zainteresowane pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji w następujących placówkach:

 • przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych
 • ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci
 • placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

Kwalifikacje

 • absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji.

Opłaty

Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
34090 zł1430 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
34090 zł1430 zł750 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
3 3050 zł 1070 zł545 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
33050 zł1070 zł545 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
32690 zł 960 zł515 zł
Liczba semestrówJednorazowa opłataPłatność w ratach – wysokość jednej raty
3 raty6 rat
32690 zł 960 zł 515 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

3 semestry, 350 godzin plus 150 godzin praktyk  

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Barbara Olszewska
 • doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści
 • osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki, diagnozy i terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej