Zarządzanie oświatą

Ukończenie przedmiotowych studiów podyplomowych pozwala spełnić wymóg niezbędny do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły (placówki), określony przez przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) lub stanowisko dyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I lub II stopnia, określony przez przepis § 1 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 693).

Cel studiów

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawach – Prawo oświatowe oraz Ustawie o systemie oświaty
 • nabycie kompetencji do stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracją szkoły (placówki)
 • przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym oraz innymi instytucjami oświatowymi, społecznymi, kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

Adresaci

 • nauczyciele zainteresowani kandydowaniem na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz innych placówkach objętych systemem oświaty
 • czynni dyrektorzy szkół i placówek
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły
 • osoby zainteresowane funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych. 

Sylwetka absolwenta

 • ukończenie przedmiotowych studiów podyplomowych pozwala spełnić wymóg niezbędny do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej
 • absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie organizacji placówek oświatowych wszystkich szczebli i zarządzania tymi placówkami
 • współczesny dyrektor przedszkola czy szkoły to jednostka umiejąca skutecznie i bezpiecznie poruszać się w prawie oświatowym, finansowym, prawie pracy itp., ale także kreatywna i twórcza, która potrafi kierować procesem dydaktyczno-wychowawczym, rozwojem ucznia, potencjałem podległych jej pracowników. 

Kwalifikacje 

 • absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach systemu oświaty. 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
23190 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
23190 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1600 zł850 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1700 zł900 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/2 rat 1/4 rat
22990 zł1700 zł900 zł

Czas trwania

2 semestry, 280 godzin dydaktycznych  

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. 

Kadra

 • Kierownik studiów: Dr Barbara Olszewska 
 • zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w administracji oświatowej lub na stanowiskach kierowniczych w oświacie. 

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej