ASYSTENT RODZINY

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał:

 • umiejętność przekazywania podopiecznym wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia domu i metod znalezienia pracy
 • wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • wiedzę dot. wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • sprawność łatwego komunikowania się
 • umiejętność sporządzania planu pracy z rodziną
 • wiedzę, jak opiekować się i wpsierać osoby niepełnosprawne
 • umiejętność organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Administracja państwowa
 • Administracja samorządowa
 • Instytucje pomocy społecznej
 • Własna działalność

Informacje o zajęciach

Forma kształcenia: stacjonarna/ niestacjonarna
Czas trwania: 3 semestry
Praktyki zawodowe: 6 tygodni
Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista*
Liczba ECTS: 90
Poziom kształcenia: 5 poziom PRK**

*tytuł dyplomowanego specjalisty otrzymuje osoba posiadająca świadectwo maturalne. Osoba bez tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

** PUNKTY PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej) – więcej

Wymagania

Ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości (w chwili rekrutacji nie jest wymagana matura).

Ukończenie kształcenia: warunkiem ukończenia kształcenia jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Opłata

Wpisowe: 0 zł

Liczba semestrów1/15 rat (miesiące)1/3 rat (1 semestr)całość (3 semestry)
3249 zł1245 zł3735 zł