Doradztwo zawodowe dla nauczycieli – przygotowanie zajęć w praktyce

Opiekun szkolenia:

dr Kamila Pawłowska, dr Iwona Barszcz

Cel szkolenia:

 • praktyczne i merytoryczne przygotowanie do pracy doradcy zawodowego w placówkach i instytucjach edukacyjnych
 • doskonalenie warsztatu pracy w realizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego, zawodowego i edukacyjnego
 • wykorzystanie nowych metod i narzędzi w pracy szkolnego doradcy zawodowego.

Adresaci szkolenia:

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób realizujących lub planujących realizować działania z obszaru doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych na każdym etapie edukacji.

Program szkolenia:

Dzień I.

 1. Wprowadzenie do doradztwa zawodowego w systemie oświaty.
 2. Zmiany dyktowane reformą a dostosowanie szkół do świadczenia usług
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – aspekty organizacyjne i prawne.
 • Preorientacja zawodowa, orientacja zawodowa oraz doradztwo zawodowe dla systemu oświaty.
 • Współpraca szkolnego doradcy zawodowego z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami.

II. Diagnostyka potencjału zawodowego ucznia

 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.
 • Diagnoza predyspozycji ucznia. Bilans umiejętności, możliwości, preferencji.
 • Grupowe doradztwo zawodowe. Metody pracy z grupą. Procesy grupowe.

Dzień II

 1. Wskazówki do przygotowania zajęć doradztwa zawodowego dla różnych poziomów edukacji.
 2. Praca własna uczestników szkolenia:
 3. Przygotowanie konspektów zajęć z zakresu preorientacji zawodowej (etap przedszkola)
 4. Przygotowanie konspektów zajęć z zakresu orientacji zawodowej (klasy I-III i IV-VI).
 • Przygotowanie konspektów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjnego i zawodowego (klasy VII-VIII)
 •  Przygotowanie konspektów zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (szkoły ponadpodstawowe).
 • Projektowanie zajęć z wykorzystaniem:
 • nowych metod i narzędzi w pracy doradcy zawodowego,
 • narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • prawidłowej realizacji zadań szkolnego doradcy zawodowego
 • przygotowania zajęć z doradztwa zawodowego, w tym konspektów zajęć i pomocy dydaktycznych
 • sprawnego posługiwania się warsztatem diagnostycznym.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

190 zł