Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Opiekun kursu:

mgr Anna Szczęsna

Cel kursu:

  • nabycie wymaganych prawem uprawnień do zajmowania stanowiska kierownika zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Adresaci kursu:

  • nauczyciele lub inne osoby, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Program kursu:

Program kursu jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016r., poz. 452.

  1. Planowanie pracy wychowawczej.
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

a) podział na grupy,

b) wybór samorządu,

c) rada kolonii – obozu,

d) rozkład dnia,

e) rada wychowawców.

  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku – obowiązujące przepisy w zakresie:

a) zdrowia i higieny,

b) przejazdu na miejsce wypoczynku,

c) trwania wypoczynku,

d) przeciwpożarowym,

e) korzystania z obszarów wodnych,

f) poruszania się po drogach,

g) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),

i) norm żywienia,

j) zasad obsługi urządzeń elektrycznych,

k) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,

l) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

  • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
  • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące).
  • Egzamin.

Sylwetka absolwenta kursu:

  • każdy uczestnik, który pozytywnie złoży egzamin, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki któremu – spełniając wszystkie pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu – będzie mógł sprawować funkcję Kierownika form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czas trwania:

10 godzin

Opłaty:

160 zł