Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

Opiekun kursu:

mgr Anna Szczęsna

Cel kursu:

  • nabycie wymaganych prawem uprawnień do zajmowania stanowiska wychowawcy w zorganizowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Adresaci kursu:

  • osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program kursu:

Program kursu jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016r., poz. 452.

1.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

a) koordynacyjna rola władz oświatowych

b) obowiązujące przepisy

c) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

a) rada wychowawców

b) grupa jako zespół wychowawczy

c) organizacja i rozkład dnia

d) regulamin uczestnika wypoczynku.

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

a) opracowanie planu wychowawczego grupy

b) dokumentacja wychowawcy

c) obowiązki wychowawcy grup

d) metody i formy realizacji planów wychowawczych.

4. Ruch i rekreacja:

a) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

b) metody nauki technik pływania

c) gry i zabawy ruchowe

d) gry zespołowe

e) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

f) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

5. Turystyka i krajoznawstwo:

a) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

b) organizacja wycieczek

c) organizacja biwaków

d) gry terenowe.

6. Zajęcia kulturalno – oświatowe:

a) cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych

b) organizacja zajęć kulturalno – oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

c) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia

d) prowadzenie kroniki

e) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

f) gry i zabawy świetlicowe

g) konkursy, wystawy, dyskusje

h) śpiew, muzyka, plastyka itp.

7. Zajęcia praktyczno – techniczne:

a) cele i zadania zajęć praktyczno – technicznych

b) formy i rodzaje zajęć praktyczno – technicznych

c) prace dekoracyjne i zdobnicze

d) indywidualne zainteresowania uczestników

e) rozwój zainteresowań uczestników.

8. Prace społecznie użyteczne:

a) cele i zadania prac społecznie użytecznych

b) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

c) prace w zakresie samoobsługi

d) prace na rzecz miejsca wypoczynku

e) prace na rzecz środowiska.

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:

a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postepowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

b) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.

10. Udzielanie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

11. Egzamin

Sylwetka absolwenta kursu:

  • każdy uczestnik, który pozytywnie złoży egzamin, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki któremu – spełniając wszystkie pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu – będzie mógł sprawować funkcję Wychowawcy form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czas trwania:

36 godzin

Opłaty:

130 zł