Nowe procedury interwencji kryzysowej w rodzinie. Interdyscyplinarne grupy robocze.

Opiekun szkolenia

Olga Zduńczyk

Cel szkolenia

 • nabycie przez uczestników wiedzy z obszarów psychologii kryzysu, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną pracę z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w ramach działalności interdyscyplinarnych grup roboczych.

Adresaci szkolenia

 • osoby pracujące w systemie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i oświaty
 • pracownicy organizacji pozarządowych
 • funkcjonariusze policji
 • członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • kuratorzy, członkowie grup roboczych i przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program szkolenia

 1. Psychologia kryzysu i metody pracy w interwencji kryzysowej:
  1. czym jest kryzys psychiczny 
  2. przykładowy model interwencji kryzysowej
  3. różnice między interwencją a pomocą.
 2. Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie:
  1. oddziaływania wobec osób dorosłych i dzieci
  2. budowanie planu bezpieczeństwa
  3. procedura Niebieskich Kart
  4. zadania przedstawicieli poszczególnych służb.
 3. Interdyscyplinarne grupy robocze i Zespoły Interdyscyplinarne: 
  1. budowanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych grup roboczych
  2. komunikacja w grupie
  3. podstawy efektywnej pracy zespołowej
  4. kompetencje i zadania członków grup roboczych
  5. współpraca służb w ramach interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy w rodzinie.
 4. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • psychologii kryzysu
 • interwencji kryzysowej
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • budowania zespołu
 • efektywnej pracy zespołowej oraz tworzenia warunków współpracy.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin

Opłaty

390 zł