OPIEKUN W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał:

 • kwalifikacje zawodowe i wszystkie niezbędne umiejętności profesjonalnego opiekuna w DPS
 • wiedzę na temat bio-psycho-społecznego funkcjonowania człowieka i metodyki pracy opiekuńczo-wspierającej
 • teoretyczne podstawy opieki i organizacji domu pomocy społecznej
 • wiedzę z zakresu języka migowego

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Domy małego dziecka
 • Domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Oddziały rehabilitacji w szpitalu
 • Ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 • Szkoły
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Warsztaty terapii zajęciowej

Informacje o zajęciach

Forma kształcenia: stacjonarna/ niestacjonarna
Czas trwania: 3 semestry
Praktyki zawodowe: 6 tygodni
Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista*
Liczba ECTS: 90
Poziom kształcenia: 5 poziom PRK**

*tytuł dyplomowanego specjalisty otrzymuje osoba posiadająca świadectwo maturalne. Osoba bez tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

** PUNKTY PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej) – więcej

Wymagania

Ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości (w chwili rekrutacji nie jest wymagana matura).

Ukończenie kształcenia: warunkiem ukończenia kształcenia jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Opłata

Wpisowe: 0 zł

Liczba semestrów1/15 rat (miesiąc)1/3 rat (1 semestr)całość (3 semestry)
3249 zł1245 zł3735 zł