Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opiekun szkolenia:

mgr Anna Szczęsna

Cel szkolenia:

  • poznanie aspektów prawnych, form i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci szkolenia:

  • czynni nauczyciele, kandydaci na nauczycieli (studenci kierunków pedagogicznych).

Program szkolenia:

  1. Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Wspieranie ucznia w rozwijaniu jego indywidualnego potencjału, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Koordynacja i integracja pracy wychowawczej dotyczącej całej klasy z działaniami wobec uczniów doświadczających trudności.
  4. Zasady i metody pracy z uczniem ze SPE: niepełnosprawnym ruchowo,           z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z ADHD.
  5. Ogólne zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym  i znacznym: umiejętność analitycznego odczytywania orzeczeń poradni psychologiczno –pedagogicznych, konstruowanie IPET.
  6. Ewaluacja i dokonywanie oceny efektywności pracy z uczniem o SPE.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Absolwenci szkolenia będą posiadali wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu sposobów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czas trwania:

10 godzin

Opłaty:

190 zł