Socjoterapia młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym

Opiekun szkolenia:

dr Adam Nyckowski

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z socjoterapią jako metodą profilaktycznej i korekcyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Adresaci szkolenia:

 • osoby zainteresowane praktycznym wymiarem pracy z młodzieżą z grup ryzyka, zagrożoną marginalizacją i niedostosowaniem społecznym.

Program szkolenia:

 1. Środowiskowy kontekst procesów rozwojowych i wychowawczych.
 2. Problematyka wykluczenia społecznego (problemy rodzin i dzieci wychowujących się w środowiskach deprywacji społecznej).
 3. Socjoterapia jako metoda – idea, założenia i cele  metodyczne.
 4. Diagnoza w socjoterapii.
 5. Proces grupowy i relacja terapeutyczna w socjoterapii.
 6. Socjoterapeuta – wiedza, kompetencje, umiejętności.
 7. Struktura zajęć socjoterapeutycznych.
 8. Społeczność terapeutyczno – korekcyjna.
 9. Świetlica socjoterapeutyczna jako inwestycja społeczna.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • uwarunkowań procesów socjalizacyjnych i wychowawczych w środowiskach defaworyzowanych
 • diagnozowania psychopedagogicznego, środowiskowego
 • specyfiki diagnozy w socjoterapii
 • rozumienia dynamiki procesów grupowych
 • profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
 • budowania środowiskowych programów profilaktycznych
 • wyznaczania celów, projektowania i ewaluacji specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych.

Czas trwania:

20 godzin

Opłaty:

200 zł