SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SPOŁECZNYM

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał:

  • wiedzę dot. funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi
  • informacje z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami
  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej
  • kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, która umożliwi podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego

Gdzie znajdziesz pracę?

  • Kadry kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania
  • Specjalista ds. kadr i zarządzania
  • Kadry wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
  • Pracownicy administracji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa
  • Samodzielny przedsiębiorca zatrudniający pracowników

Informacje o zajęciach

Forma kształcenia: stacjonarna/ niestacjonarna
Czas trwania: 3 semestry
Praktyki zawodowe: 6 tygodni
Tytuł zawodowy: dyplomowany specjalista*
Liczba ECTS: 90
Poziom kształcenia: 5 poziom PRK**

*tytuł dyplomowanego specjalisty otrzymuje osoba posiadająca świadectwo maturalne. Osoba bez tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

** PUNKTY PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej) – więcej

Wymagania

Ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości (w chwili rekrutacji nie jest wymagana matura).

Ukończenie kształcenia: warunkiem ukończenia kształcenia jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Opłata

Wpisowe: 0 zł

Liczba semestrów1/15 rat (miesiąc)1/3 rat (1 semestr)całość (3 semestry)
3249 zł1245 zł3735 zł