Neurologopedia

neurologopedia

*Studia prowadzone hybrydowo, zajęcia stacjonarne odbywają się w Warszawie.

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w specjalnych szkołach i przedszkolach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w instytucjach, gdzie organizowane są zespoły wspomagania rozwoju, w ośrodkach wczesnej interwencji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, w ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych, w domach pomocy społecznej oraz w placówkach podlegających resortowi zdrowia zatrudniających logopedów czy we własnym gabinecie logopedycznym,
 • będziesz miał możliwość (fakultatywnie):
  – uczestniczenia w zorganizowanych na terenie uczelni warsztatach prowadzonych przez dr Annę Regner,
  – uczestnictwa w szkoleniu z zakresu metody Attention Autism prowadzonego przez mgr Celinę Twardysz,
  – odbycia szkolenia z zakresu metody werbalno-tonalnej,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy, a także młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy o różnym patomechanizmie,
 • poszerzysz swój warsztat pracy o umiejętności niezbędne do prowadzenia działań neurologopedycznych w obszarze profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej, a także w zakresie wczesnej interwencji,
 • zdobędziesz umiejętności radzenia sobie w codziennej praktyce terapeutycznej z zachowaniami niepożądanymi u dzieci z zaburzeniami i opóźnieniami rozwojowymi,
 • poznasz kierunki pracy neurologopedy oparte na transdyscyplinarnym modelu w terapii dzieci i dorosłych,
 • otrzymasz najlepszą wiedzę teoretyczną i praktyczną przekazaną przez uznanych specjalistów z różnych ośrodków w Polsce.

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów) – fakultatywnych warsztatów na terenie uczelni.

Czego się nauczysz?

 • podstaw neurologii i przebiegu chorób neurologicznych
 • anatomii i fizjologii układu nerwowego,
 • profilaktyki, diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych posiadających różne zaburzenia mowy,
 • prowadzenia diagnozy i terapii w zakresie wczesnej interwencji neurologopedycznej,
 • zagadnień związanych z wybranymi treściami: medycznymi, humanistycznymi, lingwistycznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi.

W programie studiów znajdziesz m.in. zagadnienia dotyczące:

 • dyzartrii,
 • afazji,
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • oligofazji,
 • metod alternatywnej komunikacji
 • SLI,
 • afazji rozwojowej,
 • psychogennych zaburzeń mowy,
 • zaburzeń mowy i języka w chorobach otępiennych,
 • jąkania i płynności mówienia,
 • dysfagii,
 • zaburzeń funkcji oralnych,
 • nieprawidłowości w budowanie anatomicznej narządów mowy,
 • rehabilitacji głosu i mowy u pacjentów laryngektomowanych,
 • wczesnej interwencji logopedycznej,
 • niepełnosprawności sprzężonych u dzieci,
 • wad słuchu i centralnych zaburzeń słuchu,
 • mowy rozszczepowej,
 • zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie,
 • interdyscyplinarnej i wielospecjalistycznej terapii ukierunkowanej na pacjenta i jego rodzinę,
 • konstruowania programów terapeutycznych,
 • radzenia sobie z zachowaniami trudnymi w pracy terapeutycznej.

Dodatkowym atutem studiów jest ich praktyczny charakter związany z poznawaniem warsztatu pracy doświadczonych neurologopedów wykorzystujących w swojej pracy skuteczne i sprawdzone metody wspomagające komunikację pacjentów, m.in. metody werbo-tonalnej, treningu umiejętności komunikacyjnych, treningów słuchowych, integracji sensorycznej, logorytmiki, kinesiotapingu i wielu innych.

Adresaci

 • absolwenci studiów magisterskich w zakresie logopedii
 • absolwenci studiów magisterskich z ukończonymi studiami podyplomowymi z logopedii
 • absolwenci studiów licencjackich o spec. logopedia.

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia magisterskie z logopedii
 • ukończone studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu logopedii
 • ukończone studia licencjackie o specjalności logopedia

Kadra:

 • zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej oraz pedagogicznej, m.in. przez dr Annę Regner, dr Teresę Kaczan, dr Agnieszkę Banaszkiewicz, dr Bernadettę Kosewską, dr Annę Walencik-Topiłko, dr Martę Szmaj, dr Agnieszkę Dłużniewską, dr Jolantę Rostkowską, dr Klaudię Kluj-Kozłowską, mgr, Marlenę Puchowską, mgr Celinę Twardysz, mgr Ilonę Brzozowską-Misiewicz, mgr Agnieszkę Dziedzic, mgr Annę Łobacz, mgr Magdalenę Syskę, mgr Agnieszkę Kokoszczyńską, mgr Aleksandrę Listwoń oraz mgr Magdalenę Bucyk.

Czas trwania:

 • 3 semestry (zajęcia dydaktyczne, praktyki zewnętrzne). Zjazdy 2 razy w miesiącu.

Dokładny harmonogram zjazdów zostanie przedstawiony po zakończeniu rekrutacji.

Opiekun kierunku

 

Agnieszka Kokoszczyńska

Neurologopeda, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta metody Tomatisa oraz Integracji Sensorycznej, autorka warsztatu dla logopedów i pedagogów „Logopedia bez lustra”.

a.kokoszczynska@uczelniakorczaka.pl

Opłaty

Płatność jednorazowa 3 raty 6 rat
7 900 zł 2 820 zł 1 450 zł

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

 

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej