Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej

Opiekun szkolenia:

mgr Maria Leszczyńska

Cel szkolenia:

 • dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu superwizji  oraz nabycie  umiejętności stosowania superwizji w działaniu praktycznym
 • poznanie zasad organizacji, teorii i praktyki Superwizji, dynamiki grupowej i podstawowych zagadnień psychologicznych, rozwoju osobistego oraz wymiany  wiedzy i doświadczeń.

Adresaci szkolenia:

 • posiadacze wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny
 • osoby mające co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

Program szkolenia:

 • proponowany program szkolenia dla przyszłych superwizorów pracy  socjalnej zawiera treści zgodne Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz.U z dnia 20 grudnia 2016  ,poz.2087)
 • interakcyjny charakter superwizji, jej kontekst relacyjny oraz konieczna znajomość specyfiki profesjonalnego działania pracownika socjalnego stanowią podstawę doboru treści merytorycznych w poszczególnych obszarach tematycznych
 • uwzględnione treści opierają się na aktualnej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy socjalnej i superwizji, podyktowane są także tworzeniem warunków do przetrenowania praktycznych umiejętności i nabycia przez uczestników szkolenia nowych kompetencji, związanych z zadaniami superwizora w praktyce pracy socjalnej
 • program jest dostosowany do zadań pracownika socjalnego oraz zgodny z definicją, funkcją i zakresem pracy socjalnej określonych w ustawie o pomocy społecznej, daje także możliwość uwzględnienia zgłaszanych przez samych pracowników socjalnych – uczestników szkolenia potrzeb w tym zakresie.

Program szkolenia obejmuje:

 • wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i społecznych
 • teorię i metody pracy socjalnej
 • superwizję pracy socjalnej
 • trening superwizyjny
 • praktykę superwizyjną i superwizję pracy własnej.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • stosowania superwizji w działaniu praktycznym
 • zasad organizacji, teorii i praktyki superwizji, dynamiki grupowej i podstawowych zagadnień psychologicznych, rozwoju osobistego oraz wymiany  wiedzy i doświadczeń.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. Osoba, która ukończy szkolenie i zda egzamin uzyskuje certyfikat superwizora pracy socjalnej.

Czas trwania:

3 semestry

Opłaty:

85 zł opłata rejestracyjna

całość1/2 rat1/4 rat
13 800 zł7 245 zł3 692 zł