Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności: praca socjalna z osobami uzależnionymi

Cel szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych. Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).

Praca socjalna z osobami uzależnionymi wymaga od pracownika socjalnego bogatej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, wysokich umiejętności zawodowych oraz predyspozycji osobowościowych. Klienci z tego typu problemem wymagają specjalnej uwagi, wrażliwości i profesjonalnej empatii. Złożoność problemów osób uzależnionych i  ich rodzin oraz utrzymująca się tendencja wzrostowa statystyki uzależnień w systemie pomocy społecznej rodzi konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych do pracy z tą kategoria klientów.

Adresaci szkolenia:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, ma podstawie art. 118a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.) Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 3. Posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.
 4. Ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 5. Zdanie egzaminu przed Komisją.

Program szkolenia:

Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:

 1. W zakresie przygotowania ogólnego:
  a) projekt socjalny – 40 godzin,
  b) mediacje i negocjacje – 20 godzin,
  c) metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej – 30 godzin,
  d) wypalenie zawodowe – 10 godzin,
  e) lokalną politykę społeczną – 40 godzin,
  f) publiczne relacje i promocję działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 10 godzin,
  g) politykę społeczną w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej – 10 godzin;
 2. W zakresie przygotowania specjalistycznego, dostosowanego merytorycznie do specjalności pracy socjalnej, o których mowa w § 7:
  a) interdyscyplinarną charakterystykę problemu – 40 godzin,
  b) metody pracy socjalnej – 20 godzin,
  c) hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności, o których mowa w § 7 – 20 godzin.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest (zgodnie z §9.1. Rozporządzenia):

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*,
 3. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego,
 4. ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
 5. zdanie egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

*Wymóg posiadania specjalizacji I stopnia nie dotyczy osób, które ukończyły:
1. studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
2. 2. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
3. studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
4. studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • psychologicznych mechanizmów uzależnienia głównie od alkoholu i narkotyków,
 • diagnostyki uzależnień,
 • procesu oddziaływania psychospołecznego na przykładzie grup terapeutycznych
 • aspekty prawne uzależnienia.

Ważnym dla praktyki pracy socjalnej celem jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów uzależnienia, rozumienia mechanizmów uzależnienia i  adekwatnego do potrzeb i rozpoznanych problemów reagowania i prowadzenia pracy socjalnej.

Czas trwania

252 godziny
Zajęcia będą realizowane w trybie weekendowym (sobota i niedziela). Program obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, hospitacje instytucji, konsultacje pracy dyplomowej.

Opłaty

Płatność jednorazowa2 raty4 raty
3 450 zł1 811 zł923 zł