Szkolenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Opiekun szkolenia:

mgr Maria Leszczyńska

Cel szkolenia:

 • celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych.

Adresaci szkolenia:

Uczestnikami specjalizacji I stopnia mogą być osoby (zgodnie z §8.2. Rozporządzenia):

 1. posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)
 2. posiadające co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

Program szkolenia:

 1. Warsztat pracy pracownika socjalnego,
 2. Etyka zawodowa i prawa człowieka,
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej,
 5. Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej,
 6. Sieć wsparcia społeczności lokalnej,
 7. Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Regionalną Komisja Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest (zgodnie z §8.1. Rozporządzenia):

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 4. zdanie egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Czas trwania:

190 godzin

Opłaty:

85 zł opłata rejestracyjna

Płatność jednorazowa2 raty4 raty
2 875 zł1 510 zł769 zł