Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Opiekun szkolenia:

mgr Maria Leszczyńska

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez poznanie aktualnych metod i rozwiązań praktycznych w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, możliwościach pomocy w powrocie do zdrowego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz wsparciu rodziny.

Adresaci szkolenia:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

1) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

4) ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

5) zdanie egzaminu przed Komisją.

2. Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły:

1) studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

2) studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

3) studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

4) studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej

do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

3. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1–3. § 10.

Program szkolenia:

Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:

1) w zakresie przygotowania ogólnego:

a) projekt socjalny – 40 godzin,

b) mediacje i negocjacje – 20 godzin,

c) metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej – 30 godzin,

d) wypalenie zawodowe – 10 godzin,

e) lokalną politykę społeczną – 40 godzin,

f) publiczne relacje i promocję działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 10 godzin,

g) politykę społeczną w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej – 10 godzin;

2) w zakresie przygotowania specjalistycznego, dostosowanego merytorycznie do specjalności pracy socjalnej, o których mowa w § 7:

a) interdyscyplinarną charakterystykę problemu – 40 godzin,

b) metody pracy socjalnej – 20 godzin,

c) hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności, o których mowa w § 7 – 20 godzin.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Czas trwania:

252 godziny

Opłaty:

85 zł opłata rejestracyjna

Płatność jednorazowa2 raty4 raty
3 450 zł1 811 zł923 zł