Discounts

Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcyjnych zniżek. Każdy znajdzie coś dla siebie!

 1. „Studiuj dalej – absolwent”
 2. „Promocja rodzinna”
 3. „Zniżka za polecenie Uczelni Korczaka”
 4. „Studiuj więcej”
 5. „KnO”

Za wcześniejsze wpłaty również nagradzamy:

Dla naszych studentów i absolwentów:
Przy wpłacie jednorazowej ( za cały rok studiów) do 30.06 – zniżka 500zł
Przy wpłacie jednorazowej ( za cały rok studiów) do 31.08 – zniżka 300zł

Niezależnie od terminu zgłoszenia,  w każdej chwili (przy wpłacie jednorazowej) nasz student/absolwent otrzyma 200zł zniżki.

Dla nowo przyjętych studentów
Przy wpłacie jednorazowej ( za cały rok studiów) do 30.06 – zniżka 400zł
Przy wpłacie jednorazowej ( za cały rok studiów) do 31.08 – zniżka 200zł

Opisy promocji:

1. „Studiuj dalej – absolwent”

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu po ukończeniu studiów I lub II stopnia kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się bonifikaty w II semestrze pierwszego roku w wysokości 15% czesnego na danym kierunku.
 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu po ukończeniu studiów podyplomowych kształcenie na kolejnych studiach podyplomowych udziela się bonifikaty w II semestrze pierwszego roku w wysokości 10% czesnego.

2. „Promocja rodzinna”

Studentom rekrutującym się na studia I lub II stopnia udziela się bonifikaty w II semestrze pierwszego roku w wysokości 15%. Promocja obejmuje wszystkich, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami Uczelni Korczaka. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, rodzice, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

3. „Zniżka za polecenie Uczelni Korczaka”

Warunkiem udzielenia promocji za polecenie studiów w Uczelni Korczaka osobie niebędącej studentem Uczelni jest podpisanie przez tę osobę umowy finansowej z Uczelnią i kontynuowanie nauki przez co najmniej jeden semestr. Wysokość jednorazowych zniżek w opłacie czesnego w semestrze letnim:

 1. za jednego nowoprzyjętego studenta – 100 zł;
 2. za dwóch nowoprzyjętych studentów – 200 zł;
 3. za każdego następnego – 50 zł.
 4. „Studiuj więcej”
 • Zniżka dla studentów realizujących jednocześnie dwie lub więcej specjalności lub realizujących więcej niż jeden kierunek wynosi 25% na drugiej specjalności/kierunku. Zniżka przysługuje do czasu zakończenia studiów na pierwszej specjalności/kierunku. W przypadku studiowania jednocześnie na dwóch kierunkach/specjalnościach i skreśleniu z listy studentów na jednym z kierunków/specjalności, zniżka przestaje obowiązywać. Zmiana wysokości opłaty za studia następuje począwszy od następnego miesiąca, w którym stała się ostateczna decyzja o skreśleniu z pierwszego kierunku studiów.
 • Zniżka dla studentów realizujących równocześnie studia I, II stopnia i studia podyplomowe wynosi 10% na drugiej specjalności/kierunku. Zniżka przysługuje do czasu zakończenia studiów na pierwszej specjalności/kierunku. W przypadku studiowania jednocześnie na dwóch kierunkach/specjalnościach i skreśleniu z listy studentów na jednym z kierunków/specjalności, zniżka przestaje obowiązywać. Zmiana wysokości opłaty za studia następuje począwszy od następnego miesiąca, w którym stała się ostateczna decyzja o skreśleniu z pierwszego kierunku studiów.
 • Wnioski dotyczące zniżki w opłatach czesnego wymienione powyżej należy składać w dziekanatach najpóźniej do 30 listopada br.

4. „KnO”

Studentom studiów niestacjonarnych II stopnia realizującym studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, udziela się bonifikaty w II semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 15% czesnego.

WAŻNE!

 1. Promocje objęte niniejszym Zarządzeniem nie łączą się ze sobą ani z żadnymi innymi promocjami w opłatach. Student ma prawo wyboru korzystniejszej dla siebie promocji.
 2. Upusty mogą być przyznawane tylko na pisemny wniosek osoby uprawnionej.
 3. Wnioski dotyczące upustu w opłatach czesnego wymienione w punktach 1, 2, 3 i 5 należy składać w dziekanatach po zakończeniu I semestru w terminie do 30 kwietnia br.
 4. Przyznany upust z tytułu promocji może zostać cofnięty w przypadku rażącego naruszenia regulaminu studiów i umowy zawartej z Uczelnią, szczególnie w przypadku nieterminowych opłat lub zalegania w opłatach czesnego.