Obcokrajowcy

Warunki przyjęcia obcokrajowców na studia:
  • posiadanie wizy, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski (art. 43 i nast. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym);
  • dobry stan zdrowia, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
  • posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
  • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub:
  • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub:
  • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym, jeżeli:
  • legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalfikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 13 poz. 249, poz. 1857 oraz z 2008 r. Nr 93 poz. 587). Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym w jakim cudzoziemiec będzie studiował w Polsce.
Akty normatywne:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.)