Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia I stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:
 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego

Aby przyjąć kandydata na studia – ww. dokumenty powinny być dostarczone (osobiście lub przesłane pocztą) do dziekanatu (lista poniżej). Na początkowym etapie rekrutacji – zalecamy zeskanowanie dokumentów do systemu IRKA, po zweryfikowaniu dokumentacji i uruchomieniu kierunku – kandydat zostanie poproszony o okazanie (dostarczenie jw.) dokumentów w oryginale.

Kandydaci na studia II stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:
 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego

Aby przyjąć kandydata na studia – ww. dokumenty powinny być dostarczone (osobiście lub przesłane pocztą) do dziekanatu (lista poniżej). Na początkowym etapie rekrutacji – zalecamy zeskanowanie dokumentów do systemu IRKA, po zweryfikowaniu dokumentacji i uruchomieniu kierunku – kandydat zostanie poproszony o okazanie (dostarczenie jw.) dokumentów w oryginale.

Kandydaci na jednolite studia magisterskie proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:
 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego

Aby przyjąć kandydata na studia – ww. dokumenty powinny być dostarczone (osobiście lub przesłane pocztą) do dziekanatu (lista poniżej). Na początkowym etapie rekrutacji – zalecamy zeskanowanie dokumentów do systemu IRKA, po zweryfikowaniu dokumentacji i uruchomieniu kierunku – kandydat zostanie poproszony o okazanie (dostarczenie jw.) dokumentów w oryginale.

Gdzie powinieneś złożyć dokumenty?
 • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na:
  Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3
 • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na:
  Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27
 • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na:
  Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23
 • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na:
  Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3
 • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na:
  Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, ul. Frezerów 3 (Budynek Inkubatora Technologicznego)
 • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w:
  Międzywydziałowym Instytucie Naukowo – Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20
 • Dokumenty na studia w Poznaniu należy składać w:
  Instytucie Kształcenia Kadr w Poznaniu, ul. Św. Marcin 69
 • Dokumenty na studia w Siedlcach należy składać w:
  Biurze Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37