AKADEMIA KORCZAKA

Projekt „AKADEMIA KORCZAKA” POWR.03.01.00-00-KN20/18-00 finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie programu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz jego wdrożenie poprzez realizację jednolitych studiów magisterskich. Program kształcenia nauczycieli w projekcie został stworzony w oparciu o modelowy program kształcenia nauczycieli pn. Propozycja nowego modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wypracowany w projekcie pozakonkursowym pn Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli. Nowo opracowany program kształcenia nauczycieli był wdrażany na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Tylko studenci tego kierunku stanowili uczestników projektu. Opracowany program określa podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów. Zawiera też treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Opracowany i wdrożony program kształcenia nauczycieli przyczynia się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów. Projekt będzie realizowany do 31.12.2023 r.