Ergonomia dla pracowników

Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych w Katowicach realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Ergonomia dla pracowników”.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. i obejmuje wsparciem 12 osób personelu Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych w Katowicach.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do przeciwdziałania bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej 12 osób (10 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 3 kobiet w wieku 50+, pracowników/czek Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych w Katowicach.

Powyższe zostanie osiągnięte poprzez wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 12 stanowisk pracy dla 12 pracowników/czek, dzięki poprawie  ergonomii, wykorzystując ponadstandardowe rozwiązania, tj.

  • modernizację stanowisk pracy 12 osób,
  • poszerzanie wiedzy tych osób poprzez realizację szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk.

Wartość projektu:  77 925,00 zł.

Wartość dofinansowania UE: 66 236,25 zł.