KATOWICE – II STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY, SPECJALNOŚĆ: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych z obszaru całej Polski, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Udział w szkoleniach i nabycie nowych umiejętności wpłynie na poprawę znaczenia i zwiększy udział pracy socjalnej w działaniach pracowników socjalnych. Nabycie specjalistycznych umiejętności w pracy z konkretną grupą osób i rodziną świadczy o profesjonalizmie kadry i wpływa pozytywnie na skuteczność działań pomocy społecznej oraz wspiera proces zmian w systemie pomocy społecznej, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej oraz rangi samej pracy socjalnej.

Adresatami szkoleń są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Świadczą oni wsparcie bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami specjalizacji II stopnia mogą być osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia odbędą się w 2. turach, po 35 osób w każdej turze.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.

Czas trwania projektu: od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/o-projekcie-katowice

Projekt prowadzony jest w ramach Korczakowskiej Akademii Pracownika Socjalnego, której celem jest realizowanie przedsięwzięć naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych dedykowanych pracownikom socjalnym.