NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

Seminarium i rozdanie dyplomów studiów podyplomowych MSSA w zakresie deinstytucjonalizacji i rozwoju usług

Już 25 listopada o godz. 9:30 na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Lirowej 27 w Warszawie odbędą się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Master of Social Services Administration: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych. Tego dnia o godz. 13:30 zaplanowane jest również seminarium naukowe pt. Doświadczenie i przyszłość kształcenia profesji społecznych. Serdecznie zapraszamy!

Rusza nową turą szkoleń oraz superwizją pracy socjalnej dla pracowników socjalnych

od 1 września 2023 roku rusza nową turą bezpłatnych 2-dniowych szkoleń oraz superwizją pracy socjalnej realizowanych w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”. Szkolenia będą realizowane on-line. Pracownik socjalny może wybrać tylko 1 temat szkolenia. 

Lista szkoleń:

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego
 3. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe)
 4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 1. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe)
 2. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe)
 3. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)
 4. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)
 5. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej
 6. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa na adres e-mailowy: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl

Ruszają studia podyplomowe Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych
W najbliższy weekend, 1-2 kwietnia, na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie odbędzie się pierwszy zjazd studiów podyplomowych Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych skierowanych do do kadry kierowniczej i zarządzającej sektora pomocy społecznej. Będzie to pierwszy z 17 zjazdów realizowanych w formule hybrydowej – stacjonarnej i online.

Nowe studia podyplomowe – Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych!

Zapraszamy do rekrutacji na bezpłatne studia podyplomowe Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych realizowane w ramach projektu pt. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania. Celem studiów jest właściwe przygotowanie kadr pomocy społecznej do dużych zmian systemowych związanych z deinstytucjonalizacją i rozwojem usług środowiskowych. Studia mają charakter hybrydowy – zajęcia zdalne odbywać się będą z wykorzystaniem platformy MS Teams, zajęcia stacjonarne będą realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka, przy ul. Urbanistów 3 w Warszawie.

Studia skierowane są do trzech grup:

 • Grupa I. Kadra kierownicza i zarządzająca w regionach i dużych miastach.
 • Grupa II. Kadra kierownicza i zarządzająca w instytucjach pomocy i integracji społecznej na innych niż regionalnych poziomach i wielkomiejskich strukturach organizacyjnych niebędących DPS-ami.
 • Grupa III. Kadra kierownicza w Domach Pomocy Społecznej.

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc – 75 (3 grupy/25 osób). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy odbywają się elektronicznie, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 573 337 651.

Rusza superwizja pracy socjalnej

Wraz z początkiem roku rozpoczynamy realizację działań z zakresu superwizji pracy socjalnej. Zakwalifikowane osoby wezmą udział w superwizji indywidualnej lub grupowej z certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. Na każdego uczestnika przewidziano 7 godzin superwizji. Superwizja będzie odbyła się stacjonarnie w wyznaczonym przez superwizora miejscu, w danej instytucji (np. w miejscu pracy) lub w innym neutralnym miejscu – w zależności od ilości zgłoszonych osób. Superwizja on-line będzie możliwa tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach. 

Szkolenie Lokalny plan rozwoju usług społecznych – liderzy deinstytucjonalizacji

Zapraszamy do udziału w nowym, bezpłatnym szkoleniu pn. Lokalny plan rozwoju usług społecznych – liderzy deinstytucjonalizacji. Szkolenie realizowane jest w odpowiedzi na przyjętą przez rząd Strategię Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2035 r.) w ramach projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania. Dokument zakłada stały i systematyczny rozwój usług świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej, tj. realizowanych przede wszystkim w środowisku zamieszkania osób i rodzin wymagających wsparcia. Rozwój usług społecznych jest wyzwaniem cywilizacyjnym i musi odbywać się w sposób celowy, uporządkowany i oparty na planie, wraz z zapewnieniem finansowania.

Planowanie rozwoju usług społecznych będzie oparte o dwa szczeble samorządu: poziom regionalny oraz lokalny. W ramach regionów przygotowane zostaną regionalne plany rozwoju usług społecznych, zwane też regionalnymi planami deinstytucjonalizacji usług społecznych. Na poziomie lokalnym powstaną także plany rozwoju odnoszące się do działań poszczególnych samorządów w zakresie rozwoju usług mające wspierać członków społeczności lokalnej. Co ważne, lokalne plany rozwoju usług społecznych będą jednocześnie dokumentami niezbędnymi do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Zdobędziesz wiedzę na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.
 • Zapoznasz się z dokumentami strategicznymi szczebla unijnego i krajowego w zakresie tworzenia planów rozwoju usług.
 • Dowiesz się czym jest jest lokalny plan rozwoju usług społecznych, z jakich elementów się składa i co powinien zawierać.
 • Zdobędziesz umiejętności praktyczne niezbędne do tworzenia planu rozwoju usług.
 • Otrzymasz materiały i pomoce dydaktyczne oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej instytucji pomocy społecznej oraz pracowników instytucji pomocowych, urzędów gmin czy starostw powiatowych odpowiedzialnych za projektowanie działań z zakresu polityki społecznej i rozwoju usług społecznych.

Program szkolenia

 1. Najważniejsze kwestie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.
 2. Przegląd dokumentów strategicznych dotyczących problematyki deinstytucjonalizacji usług oraz tworzenia planów rozwoju usług społecznych.
 3. Czym jest plan rozwoju usług społecznych u dlaczego ma być tworzony na poziomie samorządów lokalnych?
 4. Elementy planu rozwoju usług społecznych.
 5. Warsztat w zakresie tworzenia planów:
  – warsztatowe tworzenie planu dla gminy X,
  – zespół tworzący plan,
  – struktura planu,
  – sposób tworzenia planu,
  – narzędzia w tworzeniu planu,
  – działania partycypacyjne w tworzeniu planu,
  – system monitorowania realizacji planu (wskaźniki i ich kontrola).

Data, miejsce i czas trwania szkolenia

Dwudniowe szkolenie realizowane będziestacjonarnie (Warszawa) i potrwa 16 godzin. Pierwsze szkolenia planowane są już na grudzień b.r. (dokładny termin uzależniony jest od zebrania się dwudziestoosobowej grupy chętnych). O szczegółach dot. dokładnego miejsca szkolenia poinformujemy wkrótce.

Uczelnia Korczaka zapewnia przerwy kawowe i obiadowe oraz pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie, pod warunkiem, że miejsce szkolenia znajdować się będzie poza miejscem zamieszkania uczestnika.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 573 337 651.

W dniach 15-16.10.2022 r. odbędą się następujące szkolenia:
SzkoleniePrzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” 
Szkolenie „Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego” (zajęcia warsztatowe)

SZKOLENIA ZDALNE

Szkolenie „Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego” 26-27.09.2022
Szkolenie Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, które było zaplanowane na 29-30.09.2022 zostało odwołane.

SZKOLENIA STACJONARNE 1-2.10.2022

Szkolenie „Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)”.
Szkolenie „Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)”.

Nazwa Beneficjenta: MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0211/18

Nazwa szkolenia (temat)Data szkoleniaGodziny szkolenia (od -do)Miejsce realizacji szkolenia (dokładny adres)/szkolenie on-linePlanowana liczba uczestników
1.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Gr.123-24.05.20228:00-15:00on-line20
2.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Gr.224-25.05.20228:00-15:00on-line20
3.Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe) Gr.130-31.05.20228:00-15:00on-line20
4.Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Gr.130-31.05.20228:00-15:00on-line20
5.Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach). Gr. 131.05-01.06.20228:00-15:00on-line20
6.Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe) Gr.213-14.06.20228:00-15:00on-line20
7.Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach). Gr. 213-14.06.20228:00-15:00on-line20
8.Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe). Gr.128-29.06.20228:00-15:00on-line18
9.Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe) Gr.328-29.06.20228:00-15:00on-line18
10.Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe). Gr. 129-30.06.20228:00-15:00on-line20

Specjalne szkolenie – Ukraina

W związku z trwającym kryzysem migracyjnym Uczelnia Korczaka uruchamia specjalne szkolenie z kompetencji miękkich dla pracowników socjalnych pn. Podstawowa komunikacja w pomocy uchodźcom. Szkolenie będzie realizowane on-line i ma na celu przedstawienie podstawowych zwrotów i słów w języku ukraińskim potrzebnych pracownikom socjalnym, którzy współpracują z uchodźcami.

Trwają zapisy na II turę szkoleń „Podstawowa komunikacja w pomocy uchodźcom”, które odbędą się 19 marca 2022 r. Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkoleniaUkraina@uczelniakorczaka.pl. Obowiązują zasady i zakres zgodnie z informacją poniżej.

Zakres szkolenia

Szkolenie składać się będzie z omówienia zasad komunikacji z obywatelami Ukrainy i podstawowych zwrotów wynikających z ustawy o pomocy społecznej (pomocowe świadczenia pieniężne i niepieniężne). W programie szkolenia znajdą się m.in. następujące elementy:

 • nawiązanie i podtrzymanie kontaktu,
 • ustalenie potrzeb osoby lub rodziny, zadawanie pytań,
 • umiejętność przekazywania informacji o możliwych formach pomocy i wymogach jej udzielenia,
 • rozmowa na temat sytuacji rodziny – trudnościach oraz możliwościach,
 • zakończenie kontaktu.

Pierwszy termin szkolenia on-line to 12.03.2022, godz. 9.00-13.00. Osoby zakwalifikowane otrzymają link do spotkania w piątek, 11.03, w godzinach popołudniowych. Liczba miejsc na I termin jest ograniczona, w przypadku dużego zainteresowania zostaną uruchomione dodatkowe terminy.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkoleniaUkraina@uczelniakorczaka.pl

Pobierz formularz

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w tym szkoleniu nie wyklucza z udziału w innym szkoleniu realizowanym w przedmiotowym projekcie.

Ogólnie informacje o projekcie

Projekt „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Uczelnię Korczaka z Warszawy i Uniwersytet Szczeciński w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0211/18.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych oraz animator społeczności lokalnych.

Szkolenia skierowane są do pracowników socjalnych. Realizacja szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także materiały dydaktyczne i podręczniki, zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego. Szkolenia zakończą się uroczystością wręczenia dyplomów.

01.2022 – Start rekrutacji na nową turę szkoleń oraz superwizję pracy socjalnej

3 stycznia ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych szkoleń realizowanych oraz superwizję pracy socjalnej w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”. Rekrutacja została przedłużona do 15 marca 2022 r. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa na adres e-mailowy: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.

Lista szkoleń:

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego
 3. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe)
 4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 5. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań – szkolenie z elementami samoobrony
 6. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe)
 7. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe)
 8. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)
 9. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)
 10. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej
 11. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej

Dodatkowe informacje

 1. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.
 2. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym szkoleniu
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma materiały i pomoce dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 4. Uczelnia Korczaka zapewnia pokrycie kosztów dojazdu i powrotu uczestników na trasie miejsca zamieszkania i miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia, przy czym zwrot kosztów podróży nastąpi wyłącznie, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika oraz noclegu.
 5. Uczelnia Korczaka zapewnia pokrycie kosztów hotelu i wyżywienia.
 6. Uczelnia Korczaka zapewnia przerwy kawowe oraz obiadowe.
 7. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zakwalifikowanie 20 uczestników
 8. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu – ukończenie szkolenie nie daje II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Zakres godzinowy każdego ze szkoleń to 16 godzin – są realizowane w ciągu 2 dni. Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno stacjonarnie (w Warszawie, na ul. Urbanistów 3), jak i on-line (czwartek-piątek lub sobota-niedziela).

Superwizja pracy socjalnej

W ramach projektu uruchamiamy także zapisy na superwizję pracy socjalnej. Każdy pracownik socjalny może zapisać się na spotkanie z superwizorem pracy socjalnej – indywidualnie lub grupowo. W przypadku spotkań indywidualnych, na każdego uczestnika przewidziano 7 godzin. W przypadku superwizji grupowej dokładny czas będzie uzależniony od podejmowanej problematyki i liczby uczestników.

Kontakt w sprawie szkoleń oraz superwizji

Napisz do nas: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl, lub zadzwoń: 573 337 651.

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszenia na szkolenie „Lokalny plan rozwoju usług społecznych – liderzy deinstytucjonalizacji”
Formularz zgłoszenia na szkolenie
Formularz zgłoszenia na superwizję
Deklaracja uczestnika

Bazowe informacje o projekcie: https://nowespecjalnosci.wspkorczak.eu/