NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA

Projekt „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Uczelnię Korczaka z Warszawy i Uniwersytet Szczeciński w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0211/18.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych oraz animator społeczności lokalnych.

Szkolenia skierowane są do pracowników socjalnych. Realizacja szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także materiały dydaktyczne i podręczniki, zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego. Szkolenia zakończą się uroczystością wręczenia dyplomów.

01.2022 – Start rekrutacji na nową turę szkoleń oraz superwizję pracy socjalnej

3 stycznia ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych szkoleń realizowanych oraz superwizję pracy socjalnej w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”. Rekrutacja potrwa do końca lutego 2022 r. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa na adres e-mailowy: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.

Lista szkoleń:

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego
 3. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe)
 4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 5. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań – szkolenie z elementami samoobrony
 6. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe)
 7. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe)
 8. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)
 9. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)
 10. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej
 11. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej

Dodatkowe informacje

 1. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.
 2. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym szkoleniu
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma materiały i pomoce dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 4. Uczelnia Korczaka zapewnia pokrycie kosztów dojazdu i powrotu uczestników na trasie miejsca zamieszkania i miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia, przy czym zwrot kosztów podróży nastąpi wyłącznie, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika oraz noclegu.
 5. Uczelnia Korczaka zapewnia przerwy kawowe oraz obiadowe.
 6. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zakwalifikowanie 20 uczestników
 7. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu – ukończenie szkolenie nie daje II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Zakres godzinowy każdego ze szkoleń to 16 godzin – są realizowane w ciągu 2 dni. Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno stacjonarnie (w Warszawie, na ul. Urbanistów 3), jak i on-line (czwartek-piątek lub sobota-niedziela).

Superwizja pracy socjalnej

W ramach projektu uruchamiamy także zapisy na superwizję pracy socjalnej. Każdy pracownik socjalny może zapisać się na spotkanie z superwizorem pracy socjalnej – indywidualnie lub grupowo. W przypadku spotkań indywidualnych, na każdego uczestnika przewidziano 5 godzin. W przypadku superwizji grupowej dokładny czas będzie uzależniony od podejmowanej problematyki i liczby uczestników.

Kontakt w sprawie szkoleń oraz superwizji

Napisz do nas: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl, lub zadzwoń: 573 337 651.

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszenia na szkolenie
Formularz zgłoszenia na superwizję
Deklaracja uczestnika

Bazowe informacje o projekcie: https://nowespecjalnosci.wspkorczak.eu/