PROJEKT DiLASD

Projekt DiLASD będzie realizowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ VET. Projekt jest nakierowany na „Włączenie społeczne” oraz „Wspieranie wykorzystania innowacyjnych podejść i technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się”. Projekt adresowany jest do nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, pracowników socjalnych oraz do uczniów i dzieci z ASD oraz pośrednio do rodziców uczniów i dzieci z ASD, organizacji socjalnych, organizacji wspierających kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie nauczycieli i uczniów

Potrzebą realizacji projektu jest tragiczna konsekwencja pandemii COVID-19 dla uczniów i dzieci ze specjalnymi potrzebami, ponieważ placówki edukacyjne nie były przygotowane do wspierania ich na odległość. Analiza potrzeb, którą partnerzy przeprowadzili w swoich krajach podczas zamknięcia placówek edukacyjnych, wykazała pilną konieczność wsparcia nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i pracowników socjalnych w zakresie zdalnego prowadzeniu działań edukacyjnych dla uczniów i dzieci z ASD.

Głównym celem projektu jest zapewnienie nauczycielom pracującym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i pracownikom socjalnym odpowiednich kompetencji w zakresie pomocy uczniom i dzieciom z ASD oraz ich rodzinom poprzez naukę na odległość oraz oczekiwane włączenie społeczne uczniów i dzieci z ASD.

Nauka zdalna a uczniowie ze specjalnymi potrzebami

Innowacyjność metodologii i rezultatów projektu polega na tym, że na rynku edukacyjnym nie ma odpowiednich kursów dla nauczycieli pracujących zdalnie z dziećmi o specjalnych potrzebach. Pakiet opracowany w ramach projektu będzie rynkową innowacją. Elementami innowacji będą również: personalizacja ścieżki uczenia się w formie zdalnej, integracja inteligentnych praktyk uczenia się (nauczanie adaptacyjne, uczenie się poprzez wymianę wiedzy, uczestniczące uczenie się, kooperatywne uczenie się, społecznościowe uczenie się) oraz integracja różnego typu doświadczeń partnerów.

Dobrze dobrane partnerstwo międzynarodowe (PL, CY, IT, GR, LV) będzie miało duży wpływ na wytworzenie europejskiej wartości dodanej w projekcie. W skład konsorcjum wchodzą organizacje reprezentujące różne profile, sektory i branże, co umożliwi kompleksowe podejście do opracowania rezultatów i pozwoli na ich szerokie upowszechnianie. Upowszechnianiu służy również równomierne rozłożenie instytucji pod względem geograficznym. Wszyscy partnerzy uczestniczyli wcześniej w realizacji różnych projektów Partnerstw Strategicznych programu E+. niektórzy partnerzy realizowali już wspólne projekty, głównie w sektorze edukacji dorosłych,

Polska, Europa, świat

Projekt wykorzystuje doświadczenia partnerów związane z ich działalnością na rzecz wskazanych grup docelowych. Problemy edukacji specjalnej w okresie pandemii dotyczą całej Europy i Świata, Rezultaty projektu mają szansę zaistnieć na europejskim / światowym rynku edukacyjno-szkoleniowym. Międzynarodowy skład partnerstwa wnosi wartość dodaną w kontekście możliwości porównania praktyk i rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach jak również z uwagi na szerokie możliwości upowszechniania. Rezultaty projektu będą miały potencjał do wykorzystania również w innych sektorach edukacji, młodzieży i szkoleń.

Monitoring działań projektowych będzie prowadzony przez Koordynatora Projektu – Uczelnię Korczaka.

W projekcie zaplanowano opracowanie 3 rezultatów pracy intelektualnej.

O1 – „Training pack for supporting students and kids with ASD remotely” (Pakiet szkoleniowy do zdalnego wsparcia uczniów i dzieci z ASD)

Produkt składa się z 3 elementów: modułu szkoleniowego na platformie elearningowej LMS (prawdopodobnie Moodle), multimedialnego przewodnika i ram programowych dotyczących wsparcia domowego. Kurs jest planowany na 40h. W ramach O1 planowane jest szerokie wdrożenie pilotażowe (5 x 2 kursy, w każdym po 7 edukatorów)

O2 – “Laboratory activities” (zajęcia laboratoryjne)

W ramach O2 zaplanowano przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych dla uczniów i dzieci z ASD. Przewidziane są 2 typy aktywności: indywidualna i grupowa (3 uczestników). Produkt wymaga wstępnego przeszkolenia rodziców / opiekunów. Interakcja z pedagogami / trenerami będzie z oczywistych względów zdalna. Narzędziami w „laboratorium” będą roboty-zabawki sterowane specjalnymi aplikacjami. Szkolenia w ramach O2 planowane są dla nauczycieli/pracowników socjalnych/wolontariuszy.

O3 – „Educational multimedia book” (Edukacyjna książka multimedialna)

Ta multimedialna monografia, poświęcona usługom zdalnej pomocy świadczonej uczniom i dzieciom z ASD, będzie podzielona na części teoretyczną i praktyczną. Na rynku brakuje podobnych opracowań.

W ramach projektu planowana jest organizacja międzynarodowego działania związanego z uczeniem się i szkoleniami (LTT).

Spektrum przewidywanych sposobów i kanałów upowszechniania jest szerokie. Planowane są warsztaty i webinaria tematyczne organizowane przez każdego z partnerów. Planowana jest również publikacja artykułu naukowego.

Wszystkie materiały projektu będą dostępne na stronie internetowej, utrzymywanej i aktualizowanej przez 3 lata po zakończeniu projektu. Pozwoli to na skuteczne zapewnienie trwałości rezultatów zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu. Na zwiększenie zasięgu projektu wpłynie również dostępność materiałów w kilku językach.