SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Projekt „Superwizja pracy socjalnej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0397/20.

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co wpłynie na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia z obszaru superwizji obejmujące dwa podstawowe działania:

1.„Szkolenia dla kandydatów na superwizorów pracy socjalnej” przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej (60 osób).

Szkolenia będą realizowane w formie 21 zjazdów po 7 w każdym semestrze. W tym 16 zjazdów 3 dniowych (piątek-niedziela) oraz 5 zjazdów 2 dniowych (sobota, niedziela). W czasie tych 16 zjazdów trzydniowych w 1 dzień będą odbywały się zajęcia praktyczne w terenie.

Rozpoczęcie zajęć przewidujemy na I kwartał 2021 roku. Miejscem realizacji zajęć jest Wydział zamiejscowy w  Szczecinie.  Rekrutacja rozpocznie się w listopadzie 2020 roku.

2. Szkolenia „Spotkanie z superwizją”, które ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej (240 osób).

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi między innymi tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Poznają dobre praktyki z zakresu superwizji pracy socjalnej w Polsce i za granicą.

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładów i warsztatów oraz 2 dniowych zjazdów.
Zajęcia odbywają się w Wydziałach Uczelni Korczaka w Warszawie, Szczecinie i Katowicach.

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej z terenu całego kraju spełniających wymagania określone w art. 121a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także wsparcie dodatkowe w postaci materiałów dydaktycznych i podręczników, zakwaterowania i wyżywienie, zwrotu kosztów podróży, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego na superwizora pracy socjalnej przed Centralna Komisją Egzaminacyjną oraz uroczystości wręczenia dyplomów.

Nabór na szkolenia rozpocznie się w listopadzie 2020 roku

Deklaracja uczestnictwa – pobierz
Regulamin Rekrutacji – pobierz

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest realizowany w terminie od:  2020-10-01 do 2023-03-30.