STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceNiestacjonarneHybrydowo

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych
 • zapoznasz się z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wybranych metod wspomagających prawidłowy rozwój i korygujących jego zaburzenia
 • zgłębisz zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej, neurologii, neuropsychologii, dysleksji
  i wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży

Czego się nauczysz?

 • realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • projektowania oraz prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi
 • planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych, organizowanych dla rodziców i nauczycieli

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych
 • placówkach edukacyjnych
 • ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi
 • świetlicach szkolnych
 • internatach i bursach
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • centrach pomocy rodzinie

Adresaci kierunku

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pedagogika i nie posiadają przygotowania pedagogicznego (wtedy należy uzupełnić różnice programowe).
 • Studia nie są adresowane do studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż pedagogika.

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Teresa Lewandowska-Kidoń

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z edukacją i terapią pedagogiczną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka i współautorka wielu książek, artykułów i rozdziałów w monografiach. Jest też praktykiem, wieloletnim nauczycielem, pedagogiem szkolnym i terapeutą pedagogicznym.

Za niekwestionowany atut studiów uważam wykwalifikowaną kadrę składającą się z praktyków: nauczycieli, pedagogów czy terapeutów na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami. Kadrę doceniają również studenci podkreślając interesujący sposób przekazywania wiedzy, indywidualne podejście do studenta i życzliwość.

dr Teresa Lewandowska-Kidoń

Opłaty

Studiuj już od 475 zł miesięcznie.
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.