Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Pedagogika

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych
 • zapoznasz się z metodyką zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wybranych metod wspomagających prawidłowy rozwój i korygujących jego zaburzenia
 • zgłębisz zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej, neurologii, neuropsychologii, dysleksji
  i wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży

Czego się nauczysz?

 • realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • projektowania oraz prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi
 • planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych, organizowanych dla rodziców i nauczycieli

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych
 • placówkach edukacyjnych
 • ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi
 • świetlicach szkolnych
 • internatach i bursach
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • centrach pomocy rodzinie

Opłaty

Studia niestacjonarne

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021457023991222498
2021/2022472024781262514
Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022467024511249509

Studia E-learning

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492
Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.