STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
Jednolite magisterskieNiestacjonarneHybrydowo

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak  poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo…

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Czego się nauczysz?

Uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje  w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zasad stosowania wieloprofilowej terapii. Będziesz potrafił rozpoznawać indywidualne  potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz  prowadzić proces edukacji  z zastosowaniem metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • wszystkich placówkach (w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych) edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych),
 • w instytucjach wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z ukończoną specjalnością.

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako:

 • nauczyciel wspierający,
 • pedagog,
 • wychowawca,
 • pedagog specjalny – pedagog terapeutyczny,
 • specjalista – pedagog specjalny,
 • pedagog specjalny – doradca,
 • konsultant.

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Barbara Olszewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z edukacją, wychowaniem, opieką dzieci i młodzieży a także rewalidacją i rehabilitacją. Jest praktykiem, wieloletnim nauczycielem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym prowadzącym zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. oraz dyrektorem placówki oświatowej, w której prowadzona jest m.in edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opłaty

Studiuj już od 490 zł miesięcznie.
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.