Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Pedagogika

Studia skierowane do absolwentów studiów I stopnia o specjalizacji Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Warto studiować, bo…

 • zgłębisz tematykę teorii i koncepcji psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych
  i filozoficznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej
 • nabędziesz umiejętność samodzielnego posługiwania się wiedzą z różnych dyscyplin naukowych w celu analizy i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania i organizowania procesu edukacyjnego
  w przedszkolu i szkole

Czego się nauczysz?

 • konstruowania planów dydaktyczno – wychowawczych oraz organizowania zajęć dla dzieci
  w wieku przedszkolnym i uczniów klas I – III
 • tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka borykającego się z trudnościami, które wynikają
  z jego nieharmonijnego rozwoju
 • efektywnego doboru metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
  a także odpowiedniego wyboru zabaw i gier edukacyjno – rozwojowych

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • klasach I – III szkół podstawowych
 • świetlicach szkolnych
 • placówkach oświatowo – wychowawczych
 • poradniach specjalistycznych i rodzinnych
 • instytucjach profilaktyki społecznej

Opłata

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021457023991222498
2021/2022472024781262514

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022467024511249509

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.