Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Praca Socjalna

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz wiedzę socjologiczną, psychologiczną i ogólnopedagogiczną, niezbędną do pełnienia roli pracownika socjalnego, organizatora społeczności lokalnych czy animatora społecznego
 • zapoznasz się z metodami badań i rozwiązywania problemów społecznych
 • przygotujesz się do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych

Czego się nauczysz?

 • organizacji działań w jednostkach samorządu terytorialnego, uruchamiania inicjatyw społecznych w oparciu o lokalnych liderów,
 • animacji społecznej i kulturalnej, podejmowania inicjatyw, przeprowadzania projektów
  i eventów,
 • metodologii przygotowywania i realizacji projektów społeczno – kulturalnych, w tym socjalnych, edukacyjnych, innowacyjnych, a także kompetencje w zakresie pozyskiwania środków na ich realizację,
 • prowadzenia zajęć z różnymi grupami odbiorców, organizowania grup wsparcia, stosowania zróżnicowanych metod rozwiązywania problemów w grupach społecznych,
 • posługiwania się metodami i technikami nawiązywania współpracy, współdziałania z różnymi podmiotami w środowisku lokalnym oraz sposobami zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w społecznościach lokalnych.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • placówkach zajmujących się rewitalizacją
 • oraz animacją społeczności lokalnych
 • strukturach samorządowych.
 • organizacjach pozarządowych działających
 • w obszarze integracji społecznej placówkach
 • kulturalno-oświatowych, np. domach kultury

Opłata

Studiuj już od 414 zł miesięcznie!

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl

marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.