STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceStacjonarne i niestacjonarneHybrydowo

Jeśli jesteś osobą wrażliwą, odpowiedzialną, lubisz pomagać innym i pragniesz korzystnie wpływać na życie osób z trudnościami, wykorzystując siłę terapii wspomaganej przez specjalnie wyszkolone psy, to te studia są właśnie dla Ciebie!

Warto studiować, bo…

 • to interdyscyplinarny program studiów, łączący wiedzę z pedagogiki korekcyjnej i terapii wspomaganej przez psy. Program jest idealny dla osób pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do pracy z osobami z różnymi trudnościami, w tym z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi,  i wykorzystywać nowatorskie metody terapeutyczne.
 • poznasz podstawy pracy z psem w terapii, w tym zasady bezpieczeństwa, opieki weterynaryjnej, treningu, a także wykorzystania poszczególnych ras psów w terapii dla różnych grup pacjentów. Program studiów obejmuje praktyki zawodowe, które pozwolą na zdobycie doświadczenia w pracy z psem oraz pacjentami w realnych warunkach terapeutycznych.
 • zyskasz nowe perspektywy zawodowe – absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach terapeutycznych, szkołach specjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach dogoterapii, a także jako doradcy edukacyjni, terapeuci zajęciowi czy koordynatorzy programów terapeutycznych.

Czego się nauczysz?

 • realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • projektowania oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi
 • planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych, organizowanych dla rodziców i nauczycieli
 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych
 • zapoznasz się z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wybranych metod wspomagających prawidłowy rozwój i korygujących jego zaburzenia
 • zgłębisz zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej, neurologii, neuropsychologii i dysleksji
 • wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
 • dogoterapii, której podstawowym założeniem jest nawiązanie więzi między pacjentem a zwierzęciem, a także ćwiczenia w formie gier i zabaw wspomagające sprawność ruchową. Sposób prowadzenia zajęć organizowanych w ramach dogoterapii został określony przez międzynarodowe stowarzyszenie Delta Society.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szkołach, przedszkolach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi, świetlicach szkolnych, internatach i bursach, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach dogoterapii  jako nauczyciel-terapeuta pedagogiczny z przygotowaniem pedagogicznym, dogoterapeuta po uzyskaniu licencji w PZZ i PZP.

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Małgorzata Balukiewicz

Doktor nauk pedagogicznych, magister nauczania początkowego, oligofrenopedagog i arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Autorka publikacji z zakresu historii wychowania i opieki nad dzieckiem, współpracy nauczyciela z rodziną dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów i nauczyciel przedmiotów z zakresu: historii wychowania, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki.

Opłaty

Studiuj już od 459 zł miesięcznie.
Przy rejestracji do końca września -100 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.