STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceStacjonarne i niestacjonarneHybrydowo

Warto studiować, bo…

 • studia na tym kierunku przygotowują specjalistów, którzy będą w stanie diagnozować, planować i realizować działania opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne zgodne z potrzebami i możliwościami rozwojowymi małych dzieci.
 • absolwenci zdobędą wiedzę na temat procesów rozwojowych, zaburzeń i ryzyk w rozwoju dzieci do lat 3, a także metod i technik stosowanych w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej małego dziecka.
 • program studiów, który koncentruje się na kształceniu specjalistów w zakresie opieki, wychowania i edukacji dzieci w najważniejszym okresie ich rozwoju – od urodzenia do 3. roku życia.
 • specjalność obejmuje również blok przedmiotów z zakresu przygotowania pedagogicznego, dając absolwentom możliwość zatrudnienia na stanowisku nauczyciela – terapeuty  w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych.

Czego się nauczysz?

 • tworzenia programów profilaktycznych i wychowawczych kierowanych do grup dzieci i młodzieży.
 • rozpoznawania potrzeb dziecka, jego mocnych stron, kompensacji braków
 • diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka.
 • podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia dobra dziecka
 • absolwent będzie przygotowany do samodzielnego tworzenia i prowadzenia placówki opieki nad małym dzieckiem – w trakcie studiów pozna zasady prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i metodycznej.

Adresaci kierunku

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pedagogika i nie posiadają przygotowania pedagogicznego (wtedy należy uzupełnić różnice programowe).
Studia nie są adresowane do studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż pedagogika.

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • nauczyciel – wychowawca z przygotowaniem pedagogicznym
 • wychowawca – edukator małego dziecka
 • opiekun nad dziećmi w klubach dziecięcych, żłobkach
 • animator w miejscach czasowej opieki nad dzieckiem (np. sale zabaw)
 • animator w placówkach opieki dziennej
 • opiekun w żłobkach, przedszkolach, klubach malucha
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • doradca ds. wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapeuta zajęciowy
 • koordynator programów wsparcia rodziny

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Małgorzata Balukiewicz

Doktor nauk pedagogicznych, magister nauczania początkowego, oligofrenopedagog i arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Autorka publikacji z zakresu historii wychowania i opieki nad dzieckiem, współpracy nauczyciela z rodziną dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów i nauczyciel przedmiotów z zakresu: historii wychowania, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki.

Opłaty

Przy rejestracji do końca września -100 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.