STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceStacjonarne i niestacjonarneHybrydowo

Jesteś osobą pełną empatii, zaangażowania, lubisz pracę z osobami starszymi i chcesz pomagać im w aktywnym i szczęśliwym życiu, to kierunek idealny dla Ciebie!

Warto studiować, bo…

 • to inspirujący i przyszłościowy program studiów, który koncentruje się na edukacji, opiece i aktywizacji osób starszych
 • program dedykowano osobom, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z seniorami, nauczyć się wspierać ich rozwój, samodzielność oraz poprawiać ich jakość życia

Czego się nauczysz?

 • będziesz w stanie rozpoznawać potrzeby osób starszych, prowadzić działania edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze oraz aktywizacyjne
 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z seniorami, z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, socjologicznych, medycznych, a także prawnych i organizacyjnych
 • poznasz metody i techniki aktywizacji osób starszych, takie jak terapia zajęciowa, animacja kulturalna, gimnastyka, czy warsztaty plastyczne
 • będziesz przygotowany do tworzenia oferty promującej i podtrzymującej aktywność intelektualno–społeczną i kulturalno – edukacyjną osób w wieku późnej dorosłości
 • będziesz wiedział jak włączyć seniorów do wspierania placówek oświatowo – wychowawczych w środowisku lokalnym
 • staniesz się odpowiedzialny za pielęgnowanie więzi międzypokoleniowej.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • ośrodkach wsparcia dla osób starszych, a także prowadzić własne inicjatywy edukacyjne i aktywizacyjne dla seniorów.
 • w różnych środowiskach: domach pomocy społecznej, klubach seniora, ośrodkach kultury czy organizacjach pozarządowych jako opiekun, animator kultury, terapeuta zajęciowy, koordynator wolontariatu, doradca życia rodzinnego

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Małgorzata Balukiewicz

Doktor nauk pedagogicznych, magister nauczania początkowego, oligofrenopedagog i arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Autorka publikacji z zakresu historii wychowania i opieki nad dzieckiem, współpracy nauczyciela z rodziną dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów i nauczyciel przedmiotów z zakresu: historii wychowania, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki.

Opłata

Przy rejestracji do końca września -100 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego