STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceStacjonarne i niestacjonarneHybrydowo

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także projektowania, organizacji i prowadzenia zajęć związanych z animacją kulturalną, turystyczną oraz rekreacyjną. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa oraz zarządzania czasem wolnym.
 • dzięki programowi praktyk zdobędziesz doświadczenie w różnorodnych instytucjach, takich jak ośrodki kultury, placówki oświatowe, domy kultury, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa turystyczne.
 • zdobędziesz najnowszą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną niezbędną do pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • specjalność obejmuje również blok przedmiotów z zakresu przygotowania pedagogicznego, dając absolwentom możliwość zatrudnienia na stanowisku nauczyciela – terapeuty  w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

Czego się nauczysz?

 • zdobędziesz podstawy teoretyczne i praktyczne do organizacji zajęć wolnoczasowych w charakterze masowej imprezy rekreacyjnej, wie jak wykorzystać potencjał przyrodniczy i antropogeniczny na potrzeby tworzenia produktów turystycznych.
 • nauczysz się krytycznej analizy zjawisk kulturowych
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu geografii turyzmu, turystyki i rekreacji w Polsce i na świecie, zna literaturę z zakresu rekreacji, potrafi samodzielnie uczyć się i pogłębiać wiedzę w zakresie tematu• nabędziesz dodatkowe kwalifikacje w zakresie organizacji i prowadzenia wycieczek szkolnych
 • tworzenia oferty promującej i podtrzymującej aktywność intelektualno–społeczną i kulturalno-edukacyjną osób w wieku późnej dorosłości.

Adresaci kierunku

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika lub pedagogika specjalna.

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • animator kultury
 • instruktor zajęć rekreacyjnych
 • kierownik imprez turystycznych
 • pracownik ośrodków kultury
 • doradca ds. czasu wolnego
 • organizator wydarzeń kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych.

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Małgorzata Balukiewicz

Doktor nauk pedagogicznych, magister nauczania początkowego, oligofrenopedagog i arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Autorka publikacji z zakresu historii wychowania i opieki nad dzieckiem, współpracy nauczyciela z rodziną dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów i nauczyciel przedmiotów z zakresu: historii wychowania, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki.

Opłaty

Studiuj już od 459 zł miesięcznie.
Przy rejestracji do końca września -100 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.