STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceNiestacjonarne/StacjonarneHybrydowo*

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz najnowszą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną niezbędną do pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • staniesz się kompetentnym pedagogiem potrafiącym projektować własną ścieżkę rozwoju

Czego się nauczysz?

 • tworzenia programów profilaktycznych i wychowawczych kierowanych do grup dzieci i młodzieży
 • rozpoznawania potrzeb dziecka, jego mocnych stron, kompensacji braków
 • diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka
 • organizacji pomocy adekwatnej do potrzeb wychowanka
 • udzielania skutecznego wsparcia zgodnego z najnowszymi standardami
 • podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia dobra dziecka
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • komunikacji z otoczeniem w duchu Porozumienia bez Przemocy
 • animacji grup dzieci i młodzieży
 • empatii i wrażliwości w podejściu do drugiego człowieka

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych
 • żłobkach, klubach małego dziecka
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki wsparcia dziennego)
 • internatach i bursach
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • świetlicach i klubach środowiskowych
 • instytucjach pomocy i opieki społecznej oraz profilaktyki społecznej

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Paulina Broża

Pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel akademicki. Ukończyła pedagogikę społeczną, wczesną edukację oraz studia z zakresu wspomagania rozwoju. Z Uczelnią Korczaka związana od 2015 r. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki ogólnej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pedagogiki Korczaka i teoretycznych postaw kształcenia.

Warto studiować u Korczaka, ponieważ znaczna część zajęć odbywa się na odległość, a zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się edukacją. Przyswajana wiedza nie jest tylko wiedzą akademicką, a w dużej mierze opiera się na cennych doświadczeniach praktycznych naszych wykładowców.

dr Paulina Broża

Opłaty

Studiuj już od 378 zł miesięcznie.
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.