STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
LicencjackieNiestacjonarneHybrydowo

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności potrzebne do prowadzenia pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
 • zapoznasz się z najnowszymi ujęciami resocjalizacji – twórczą resocjalizacją, zapobieganiem patologiom społecznym.
 • zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty.

Czego się nauczysz?

 • rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych
 • identyfikowania zagrożeń w środowisku i przeciwdziałania nim (profilaktyka)
 • skutecznej komunikacji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • planowania oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • prowadzenia działań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak i zamkniętym

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

Studia nadają kompetencje i kwalifikacje m. in. do pracy jako:

 • wychowawca w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym,
 • wychowawca w świetlicy, świetlicy terapeutycznej,
 • wychowawca w ośrodkach wsparcia,
 • wychowawca w bursie,
 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • oddziałowy w zakładach karnych, aresztach śledczych.

Studia nadają kompetencje do pracy jako wychowawca w:

 • Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii,
 • Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych,
 • Schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych,
 • Zakładach karnych, aresztach śledczych,
 • w szkole podstawowej jako pedagog.

Pełne kwalifikacje do pracy w ww. placówkach zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi student uzyska po ukończeniu studiów magisterskich.

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Paulina Broża

Pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel akademicki. Ukończyła pedagogikę społeczną, wczesną edukację oraz studia z zakresu wspomagania rozwoju. Z Uczelnią Korczaka związana od 2015 r. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki ogólnej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pedagogiki Korczaka i teoretycznych postaw kształcenia.


Opłaty

Studiuj już od 468 zł
Przy pełnej rejestracji do końca lipca -400 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego