STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceNiestacjonarneHybrydowo

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych
 • zapoznasz się z najnowszymi ujęciami resocjalizacji – twórczą resocjalizacją, zapobieganiem dewiacjom społecznym
 • zgłębisz zagadnienia z zakresu nieprzystosowania społecznego młodzieży, kryminologii, wiktymologii

Czego się nauczysz?

 • stosowania diagnozy psychopedagogicznej w resocjalizacji
 • prowadzenia oddziaływań profilaktycznych– będziesz potrafił zapobiegać dewiacjom społecznym
 • planowania i wdrażania oddziaływania resocjalizacyjne wobec młodzieży i dorosłych
 • realizowania pomocy rodzinie i prowadzenia poradnictwa wychowawczo-resocjalizacyjnego
 • prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak i zamkniętym (zakłady karne)
 • udzielania pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce i w kontaktach z rówieśnikami, z zachowaniami agresywnymi i przestępczymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnieniami;

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych, ponadpodstawowych na stanowisku nauczyciela pedagoga, wychowawcy
 • internatach, bursach
 • świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych
 • Domach Dziecka i innych instytucjach zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży
 • Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii
 • Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
 • schroniskach dla nieletnich

Adresaci kierunku

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika lub pedagogika specjalna.

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Paulina Broża

Pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel akademicki. Ukończyła pedagogikę społeczną, wczesną edukację oraz studia z zakresu wspomagania rozwoju. Z Uczelnią Korczaka związana od 2015 r. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki ogólnej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pedagogiki Korczaka i teoretycznych postaw kształcenia.

Warto studiować u Korczaka, ponieważ znaczna część zajęć odbywa się na odległość, a zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się edukacją. Przyswajana wiedza nie jest tylko wiedzą akademicką, a w dużej mierze opiera się na cennych doświadczeniach praktycznych naszych wykładowców.

dr Paulina Broża

Opłaty

Studiuj już od 440 zł
Przy pełnej rejestracji do końca lipca -400 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.