STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
Jednolite magisterskieNiestacjonarne/StacjonarneHybrydowo*

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak  poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo…

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Studia dają szerokie możliwości zatrudnienia i pomocy społeczeństwu na wiele różnych sposobów.

Czego się nauczysz?

Absolwenci zyskają wiedzę z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych; działania w niestandardowych sytuacjach wymagających szerokich kompetencji społecznych.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • w sądzie w charakterze kuratorów sądowych,
 • w policyjnych izbach dziecka,
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ogniskach wychowawczych,
 • w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
 • jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni,
 • policji oraz w zakładach karnych,
 • wszelkich organizacjach zajmujących się osobami pokrzywdzonymi,
 • w ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień i innych ośrodkach przeciwdziałających zjawiskom niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego.

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Marta Filipowicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog resocjalizacyjny, filozof i etyk. Główny obszar zainteresowań naukowych to m.in.: etiologia i symptomatologia niedostosowania społecznego, tendencje i dynamika demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, metodyka pracy terapeutycznej, praca metodą warsztatową oraz praktyczne aspekty etyki zawodu pedagoga i terapeuty.

Opłaty

Studiuj od 405 zł miesięcznie!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.