pedagogika specjalna resocjalizacja

Jednolite studia magisterskie (niestacjonarne)

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak  poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Studia dają szerokie możliwości zatrudnienia i pomocy społeczeństwu na wiele różnych sposobów.

Czego się nauczysz?

Absolwenci zyskają wiedzę z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych; działania w niestandardowych sytuacjach wymagających szerokich kompetencji społecznych.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • w sądzie w charakterze kuratorów sądowych,
 • w policyjnych izbach dziecka,
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ogniskach wychowawczych,
 • w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
 • jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni,
 • policji oraz w zakładach karnych,
 • wszelkich organizacjach zajmujących się osobami pokrzywdzonymi,
 • w ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień i innych ośrodkach przeciwdziałających zjawiskom niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego.

Opłaty

Studiuj już od od 446 zł miesięcznie!

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.