Studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika

”Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz wiedzę w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, metod pracy w instytucjach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych
 • posiądziesz umiejętności w obszarze diagnozowania dziecka i jego rodziny, organizowania i prowadzenia działań opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci i młodzieży pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, a także działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • wykorzystasz zdobytą wiedzę podczas praktyk realizowanych w placówkach oświatowych
  i opiekuńczo – wychowawczych

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Czego się nauczysz?

 • rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podopiecznych oraz zagrożeń wynikających z funkcjonowania w środowisku
 • projektowania, realizacji i ewaluacji działań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych, a także wspierających rozwój jednostki
 • podejmowania działań interwencyjnych oraz rozwiązywania problemów wychowawczych
 • niesienia pomocy pedagogiczno – psychologicznej uczniowi i rodzicowi
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • żłobkach i klubach małego dziecka
 • szkołach podstawowych
 • ośrodkach szkolno – wychowawczych
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze)
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (np. bursy, internaty)
 • środowiskowych domach opieki nad dzieckiem oraz placówkach całkowitej opieki
 • świetlicach i klubach środowiskowych
 • instytucjach wychowania pozaszkolnego
 • instytucjach pomocy i opieki oraz profilaktyki społecznej

Opłaty

Studiuj już od 397 zł miesięcznie!
Promocja ! Zapisz się do końca lipca – otrzymasz 500 zł zniżki !

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl

marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.