STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
LicencjackieNiestacjonarneHybrydowo

”Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

Warto studiować, bo…

 • otrzymasz wszechstronne wykształcenie pedagogiczne dające duże możliwości na rynku pracy i wzmocnisz kompetencje miękkie dzięki przedmiotom doskonalącym umiejętności komunikacyjne i kształtującym empatię
 • uzyskasz najnowszą wiedzę z zakresu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod pracy w instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
 • nauczysz się skutecznie diagnozować dziecko i jego rodzinę, organizować i prowadzić działania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci i młodzieży pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, a także działania profilaktyczne i interwencyjne wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • zdobytą wiedzę wykorzystasz podczas praktyk realizowanych m.in. w prowadzonych przez uczelnię Korczakowskich Szkołach Marzeń lub Korczakowskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych

Czego się nauczysz?

 • diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka, rozpoznawania jego potrzeb, mocnych stron, kompensowania braków
 • tworzenia programów profilaktycznych i wychowawczych kierowanych do grup dzieci i młodzieży
 • podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających dobru dziecka oraz rozwiązywania problemów wychowawczych
 • organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej zarówno uczniom, jak i rodzicom
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • komunikacji z otoczeniem w duchu Porozumienia bez Przemocy oraz efektywnej współpracy

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych
 • żłobkach i klubach małego dziecka
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze)
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (np. bursy, internaty)
 • środowiskowych domach opieki nad dzieckiem oraz placówkach całkowitej opieki
 • świetlicach i klubach środowiskowych
 • instytucjach wychowania pozaszkolnego
 • instytucjach pomocy i opieki oraz profilaktyki społecznej

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Paulina Broża

Pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel akademicki. Ukończyła pedagogikę społeczną, wczesną edukację oraz studia z zakresu wspomagania rozwoju. Z Uczelnią Korczaka związana od 2015 r. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki ogólnej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pedagogiki Korczaka i teoretycznych postaw kształcenia.


Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza łączy w sobie dwie specjalności. To studia dzięki którym zdobędziesz kompetencje do pracy zarówno jako pedagog szkolny, ale też opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie studia dają kwalifikacje nauczycielskie, zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

dr Paulina Broża

Opłaty

Studiuj już od 440 zł
Przy pełnej rejestracji do końca lipca -400 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego