STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
LicencjackieNiestacjonarneHybrydowo

„Wychowawca zależnie od tego, co przygotował na tę chwilę w ciągu długiego szeregu lat, bacznie przyglądając się dziecku, może mu dać program, jak poznać siebie, jak siebie zwyciężać, jakiego użyć wysiłku, jak poszukiwać własnej drogi życia” Janusz Korczak

Warto studiować, bo…

 • będziesz realizować program kształcenia na miarę XXI wieku, który pozwoli rozumieć wyzwania współczesnej edukacji
 • dzięki nowoczesnej formule studiów otrzymasz aktualną i praktyczną wiedzę oraz poznasz innowacyjne metody edukacji
 • uzyskasz profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i logopedii
 • nauczysz się pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się oraz z wadami wymowy

Czego się nauczysz?

 • istoty funkcjonowania psychospołecznego dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami
 • organizowania i realizacji działań profilaktycznych i terapeutycznych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich typach szkół oraz instytucjach wspomagających dzieci, młodzież i rodzinę
 • programowania, planowania i organizacji procesu wychowawczego oraz organizowania własnego warsztatu pracy
 • rozwiązywania problemów wychowawczych oraz projektowania działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych jako pedagog
 • świetlicach szkolnych lub środowiskowych jako nauczyciel
 • żłobkach, klubach małego dziecka,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, pogotowania opiekuńcze)
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (internaty)
 • środowiskowych domach opieki nad dzieckiem oraz klubach środowiskowych
 • poradniach rodzinnych
 • instytucjach profilaktyki społecznej
 • instytucjach pomocy i opieki społecznej

Będziesz się uczyć m.in. od:

Dr Teresa Lewandowska-Kidoń

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z edukacją i terapią pedagogiczną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka i współautorka wielu książek, artykułów i rozdziałów w monografiach. Jest też praktykiem, wieloletnim nauczycielem, pedagogiem szkolnym i terapeutą pedagogicznym.

Studia w rzetelny sposób przygotowują do pracy pedagogicznej, a z uwagi na ich funkcjonalny charakter, większość przedmiotów realizowana jest w formie ćwiczeń i warsztatów, co umożliwia szlifowanie wiedzy i zdobytych umiejętności w praktyce. Kadra wykładowa to praktycy – terapeuci, pedagodzy i nauczyciele pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi. Studia to świetne połączenie wiedzy akademickiej z praktyką.

dr Teresa Lewandowska-Kidoń

Opłaty

Studiuj już od 458 zł miesięcznie.
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego