STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
Magisterskie uzupełniająceNiestacjonarne/StacjonarneHybrydowo*

*Większość zajęć odbywa się on-line. Pozostałe zajęcia realizowane będą w wybranym przez Ciebie mieście:
Warszawa, Olsztyn, Katowice, Szczecin, Lublin, Siedlce, Poznań, Człuchów.

Warto studiować, bo…

 • poznasz metody działań, strategie rozwiązań oraz sposoby pomocy indywidualnej, które umożliwiają przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania potrzeb
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych i prawnych, niezbędnych do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej
 • zapoznasz się z technikami i narzędziami pracy z obszaru pomocy rodzinie i pracy socjalnej
 • nabędziesz wiedzę praktyczną związaną z prowadzeniem poradnictwa dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i niewydolnych wychowawczo

Czego się nauczysz?

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, w tym rodziny
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków
 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych (w tym rodziny),
 • dokonywania trafnych obserwacji i inspirowania działań profilaktycznych dla członków rodzin znajdujących się w trudnym położeniu (chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, osób starszych),
 • inicjowania i powoływania nowych instytucji w zakresie pomocy rodzinie,
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków,
 • konstruowania projektów opieki kierowanych do grup dzieci i młodzieży pozostających bez opieki rodzicielskiej oraz do osób starszych w rodzinach oczekujących pomocy,
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych,
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności.

Adresaci kierunku

 • Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia po wszystkich kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych z przedmiotów kierunkowych dotychczas obowiązujących w standardach kształcenia na kierunku: praca socjalna, studia I stopnia.
 • Różnice programowe nie obejmują absolwentów studiów I stopnia na kierunku: praca socjalna.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • ośrodkach pomocy społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • miejskich ośrodkach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych
 • stowarzyszeniach, fundacjach
 •  instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego
 • środowiskowych domach samopomocy
 • centrach i klubach integracji społecznej
 • schroniskach dla osób bezdomnych
 • domach samotnej matki
 • placówki opiekuńczo-wychowawczych, w tym: domach dziecka, świetlicach środowiskowych, ośrodki penitencjarnych
 • organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych

Będziesz się uczyć od:

dr Anna Zasada-Chorab

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka w Katowicach. Polityk społeczny i menadżer (studia MBA). Wieloletni członek Centralnej i Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Trener, wykładowca w zakresie szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej.

Studia mają charakter praktyczny, co przekłada się na właściwe i kompletne przygotowanie absolwenta do pracy w zawodach pomocowych, zgodnie z faktycznymi potrzebami rynkowymi.

dr Anna Zasada-Chorab

Opłata

Studiuj już od 433 zł miesięcznie. Do końca października skorzystać możesz także z dodatkowych ulg w ramach Tarczy Antyinflacyjnej!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.