Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Praca Socjalna

Warto studiować, bo…

 • poznasz metody działań, strategie rozwiązań oraz sposoby pomocy indywidualnej, które umożliwiają przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania potrzeb
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych i prawnych, niezbędnych do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej
 • zapoznasz się z technikami i narzędziami pracy z obszaru pomocy rodzinie i pracy socjalnej
 • nabędziesz wiedzę praktyczną związaną z prowadzeniem poradnictwa dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i niewydolnych wychowawczo

Czego się nauczysz?

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, w tym rodziny
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków
 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych (w tym rodziny),
 • dokonywania trafnych obserwacji i inspirowania działań profilaktycznych dla członków rodzin znajdujących się w trudnym położeniu (chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, osób starszych),
 • inicjowania i powoływania nowych instytucji w zakresie pomocy rodzinie,
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków,
 • konstruowania projektów opieki kierowanych do grup dzieci i młodzieży pozostających bez opieki rodzicielskiej oraz do osób starszych w rodzinach oczekujących pomocy,
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych,
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • Ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • miejskie ośrodki pomocy rodzinie
 • organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia, fundacje
 •  instytucje polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego
 • domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • centra integracji społecznej
 • kluby integracji społecznej
 • schroniska dla osób bezdomnych
 • noclegownie, ogrzewalnie
 • domy samotnej matki
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: domy dziecka, świetlice środowiskowe, ośrodki penitencjarne
 • organizacje i stowarzyszenia samopomocowe.

Opłata

Studiuj już od 414 zł miesięcznie!
Promocja ! Zapisz się do końca lipca – otrzymasz 500 zł zniżki !

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl

marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.