STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
LicencjackieNiestacjonarneHybrydowo

„Nie wolno zostawiać świata, jakim jest” Janusz Korczak

Warto studiować, bo…

 • to kierunek umiejscowiony na styku nauk psychologicznych i społecznych, pozwalający na praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, polityki społecznej, podstaw prawa czy zarządzania w pracy z ludźmi o różnych potrzebach
 • kończąc studia zdobywasz kwalifikacje do wykonywania zawodu we wszystkich krajach europejskich
  w zawodach pomocowych (pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik administracyjny w instytucjach pomocowych), ale także otwierasz ścieżkę dalszego rozwoju w służbach związanych z bezpieczeństwem i resocjalizacją

Czego się nauczysz?

 • profesjonalnego pomagania jednostkom, rodzinom i społecznościom w przezwyciężaniu problemów i trudności dnia codziennego
 • stosowania metod i technik pracy z indywidualnym przypadkiem, metod grupowych i środowiskowej pracy socjalnej
 • projektowania socjalnego i diagnozowania środowisk oraz rozwiązywania kluczowych problemów i kwestii społecznych
 • efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz wykluczenia społecznego
 • mediacji i negocjacji w sytuacjach konfliktów w rodzinie

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • ośrodkach wsparcia i placówkach dla osób w kryzysie bezdomności czy uzależnionych
 • podmiotach realizujących zadania w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz jednostkach zapewniających pieczę zastępczą
 • zakładach karnych
 • ośrodkach dla uchodźców i ośrodkach pozarządowych
 • ośrodkach adopcyjnych oraz domach dziecka
 • wojewódzkich wydziałach polityki społecznej

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Anna Zasada-Chorab

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka w Katowicach. Polityk społeczny i menadżer (studia MBA). Wieloletni członek Centralnej i Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Trener, wykładowca w zakresie szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej.


Największym atutem studiów jest ich praktyczność. Wykładowcy realizujący zajęcia to głównie praktycy posiadający doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia i pomocy w różnych obszarach życia zawodowego. Wysokie kwalifikacje kadry Uczelni Korczaka w połączeniu z wymianą doświadczeń między studentami przekładają się na świetne efekty kształcenia.

dr Anna Zasada-Chorab

Opłaty

Studiuj już od 468 zł
Przy pełnej rejestracji do końca czerwca -500 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny

W procesie rekrutacji będzie Cię wspierać:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka


Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego